Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 december 2017


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek voor topsectoren
NWO draagt 550 miljoen euro bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Hierin hebben overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hun inhoudelijke ambities voor de topsectoren vastgelegd. Een belangrijk nieuw onderdeel van de NWO-inzet is de zogenaamde ‘cross-over call’. Hiermee financiert NWO onderzoek dat gericht is op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema’s meerdere topsectoren verbinden. Voor de ‘cross-over call’ is een budget van 40 miljoen euro beschikbaar.
Nieuwsbericht NWO
 
VK ten minste tot en met 2020 in Erasmus+ en Horizon 2020
Het VK zal ten minste tot en met 2020 blijven deelnemen aan Europese programma’s waaronder Erasmus+ en Horizon 2020. Dit blijkt uit een gezamenlijk rapport van de EU en het VK over de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen. Of het VK blijft deelnemen na 2020 is nog onduidelijk. De European University Association (EUA) spreekt van een voor universiteiten “positief einde” van de eerste fase van de onderhandelingen. In Research Europe schetst secretaris-generaal Kurt Deketelaere van de LERU wat er in het vervolg van de Brexit-onderhandelingen afgesproken zou moeten worden over KP9. De Britse tech-wereld is enigszins gerustgesteld over de voortgang van de Brexit nu is afgesproken dat de 200.000 EU-burgers die in de sector werken in het VK mogen blijven. Ze moeten daarvoor wel een ‘settled status’ aanvragen.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht HOP / Delta
Nieuwsbericht University World News
Nieuwsbericht EUA
Artikel Research Europe
Nieuwsbericht TechUK
Gezamenlijk rapport onderhandelaars EU - VK (pdf)
 
Industrie besteedt onderzoek steeds meer uit aan academische wereld
Wereldwijd besteden bedrijven steeds meer wetenschappelijk onderzoek uit aan de academische wereld, blijkt uit cijfers van de Nature Index 2017. Deze ontwikkeling blijkt gunstig voor beide partijen. Tegelijkertijd bezuinigen grote bedrijven echter ook op hun eigen r&d-programma’s. Volgens economen van Duke University en de Universiteit van East Anglia zou dat de totale reikwijdte van innovatie in de wereld kunnen beperken.
Nieuwsbericht Times Higher Education (registratie verplicht)
Artikel Nature – 1
Artikel Nature – 2

Nieuws en achtergronden uit Nederland


TU/e werkt aan een nieuw ‘Natlab’
De TU/e werkt momenteel het idee uit voor een plek waar wetenschappers, bedrijven en visionairs bij elkaar worden gebracht om samen aan innovatieve projecten en start-ups te werken. Het initiatief, met de naam Eindhoven Engine, moet in een nieuw gebouw op of dichtbij de TU/e-campus worden ondergebracht. De bedoeling is dat er in 2030 zo’n 500 mensen aan het werk zijn. In 2018 wordt een begin gemaakt met concretisering van het plan.
Nieuwsbericht ED
 
Alfa- en gammawetenschap in debat over valorisatie
Hoe moeten alfa- en gammawetenschappen zorgen voor impact? Dat was de inzet van het congres van ScienceWorks in Amsterdam. Voorafgaand aan de bijeenkomst had ScienceWorks tien (‘Amsterdamse’) aanbevelingen geformuleerd. Die werden door de meeste sprekers onderschreven. Daarnaast zou het wo nog veel kunnen leren van de hogescholen, die al veel meer ervaring hebben met onderzoek doen voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. (Zie ook: “Wetenschappelijk onderzoek is meer dan een basis voor marktinnovatie” onder Nieuws en achtergronden uit Europa.)
Nieuwsbericht ScienceGuide
Tien ‘Amsterdamse aanbevelingen’ – ScienceWorks (pdf)
 
Citizen science: burgers betrekken bij wetenschappelijk onderzoek
De betrokkenheid van burgers wordt in veel landen bevorderd als een mechanisme om de efficiëntie, kwaliteit en relevantie van onderzoek te verbeteren en het vertrouwen in de wetenschap te vergroten. Zogeheten ‘citizen science’ grijpt ook in Nederland om zich heen, aldus een artikel van het FD. De OESO heeft een rapport uitgegeven over hoe je burgers betrekt bij het opstellen van onderzoeksagenda’s.
Artikel FD (registratie verplicht)
Rapport OESO
 
Groen onderwijs gaat erop vooruit, rest moet bijpassen
Het agrarisch onderwijs wordt in 2019 overgeheveld van het ministerie van EZ naar dat van OCW. Dat is goed nieuws voor onder meer Wageningen Universiteit. OCW hanteert namelijk andere regels dan EZ, waardoor het ‘groene’ hoger onderwijs vanaf 2019 meer geld per student krijgt. Dat gaat wel ten koste van het andere onderwijs, heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bevestigd.
Nieuwsbericht HOP / Observant
 
Minister geeft nog geen duidelijkheid over besteding extra onderzoeksgeld
Er is meer geld voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar, maar minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zegt nog niet hoe ze dit wil besteden, aldus een bericht van HOP / Observant. Ze komt pas in het voorjaar met “concrete plannen voor gerichte investeringen”.
Nieuwsbericht HOP / Observant
 
Aantal vrouwelijke hoogleraren stijgt, aantal vrouwelijke bestuurders daalt
Het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan Nederlandse universiteiten, uitgedrukt in fte, is in 2016 met 1,2 procentpunt gegroeid naar 19,3 procent. Dat blijkt uit de monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017 van de LNVH. Het aantal vrouwelijke bestuurders binnen universiteiten nam af. Van de 95,3 fte aan academisch management is op dit moment 20,9 fte vrouw.
Nieuwsbericht LNVH
Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017
 
Integriteit bewaken bij praktijkgericht onderzoek
Het onderzoek aan de hogescholen is volwassen aan het worden. Volgens Daan Andriessen, lector methodologie van het praktijkgericht onderzoek aan de Hogeschool Utrecht, is het dan ook tijd om aandacht te schenken aan de wetenschappelijke integriteit van het praktijkgerichte onderzoek. Dat gebeurt nu in twee projecten.
Artikel ScienceGuide
 
OESO: Nederland moet blijven investeren in onderwijssysteem
Nederland heeft een hoogopgeleide bevolking, maar moet het onderwijssysteem blijven verbeteren om dit succes te behouden. De OESO beveelt ons land aan om meer nadruk te leggen op het bijbrengen van basisvaardigheden, te investeren in vaardigheid-intensieve werkplekken en een leven lang leren te promoten. ‘Met alleen maar digitale kennis red je het in de toekomst niet’, stelt een artikel van NRC. Het vraagt zich af hoe we kinderen en ouderen kunnen voorbereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen en organisatiepsycholoog Aukje Nauta geven daarvoor enkele aanzetten.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport OESO (pdf)
Artikel NRC (registratie verplicht)
 
Veel mkb’ers kunnen maar niet groeien
Dat Nederland meer ondernemingen telt dan ooit, komt vooral door het toenemende aantal zzp’ers. Het aantal bedrijven dat er echt in slaagt door te groeien valt tegen. Daar moet verandering in komen, zegt voorzitter van MKB Eindhoven Carl Heskes in een opiniebijdrage voor het ED. Zijn organisatie zette hiertoe een project voor ‘sluimende groeiers’ op.
Artikel ED
 
ROMs geven actieve ondersteuning aan start-ups die ze financieren
Meer dan 60 procent van de investeringen in de Nederlandse start‑ en scale-ups komt voor rekening van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs). Ze stoppen niet alleen geld in de jonge ondernemingen, maar benoemen ook ‘participatie-commissarissen’ die praktische ondersteuning bieden. Dat is een “bovengemiddeld intensieve en uitdagende” functie.
Artikel Oost.nl
 
Maatschappelijk verantwoord innoveren in de hightech
Op 30 november 2017 vond de workshop ‘Maatschappelijk verantwoord innoveren in de hightech’ plaats. Hierin werd ingegaan op de ethische en maatschappelijke aspecten van innovaties, en hoe tech-pioniers daarop kunnen anticiperen. Ook werd een tool gepresenteerd om ethische aspecten te identificeren en te koppelen aan ontwerpvragen. In de workshop werd de methode toegelicht rondom een case over drones, maar de methode is breed inzetbaar en waardevol voor iedereen die te maken heeft met innovatieprocessen.
Nieuwsbericht Holland Hightech
Presentatie Clear Flight Solutions (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


“Wetenschappelijk onderzoek is meer dan een basis voor marktinnovatie”
De toekomst van het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid staat ter discussie sinds de publicatie van het verslag van de commissie Lamy in juli 2017, aldus een artikel van Social Europe. Het plaatst daar vier kritische vragen bij. Is het omzetten van onderzoek in marktinnovatie een topprioriteit? Zijn innovatie en ondernemerschap de kerndoelen van gemoderniseerde universiteiten? Moeten we de groeiende kloof in Europa accepteren op het gebied van onderzoek en innovatie? En: Waar moeten onderzoek en innovatie eigenlijk toe dienen? Het artikel pleit voor een bredere visie op wetenschappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld verwoord in het statement van de wetenschapsacademies van de G7 in mei 2017. Een rapport van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie gaat eveneens in op de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en innovatie, maar dan vanuit het perspectief van innovatie-ecosystemen.
Artikel Social Europe
Statement Academies of Sciences of G7 countries (pdf)
Rapport Lamy (pdf)
Rapport JRC
 
Octrooistudie bevestigt groei technologieën vierde industriële revolutie
Het aantal Europese octrooiaanvragen met betrekking tot ‘smart connected objects’ neemt snel toe. Over de afgelopen drie jaar kwam de groei uit op 54 procent. Een studie van het Europees Octrooibureau (EPO), uitgevoerd in samenwerking met het Handelsblatt Research Institute, onderzoekt deze diepgaande technologische trend die nu wordt waargenomen in een hele reeks van technische domeinen.
Nieuwsbericht EPO
Rapport EPO / Handelsblatt (pdf)
 
Unitair octrooi laat op zich wachten
Het wil maar niet vlotten met het uniform Europees octrooi. Het vertrek van het VK uit de EU vertraagt de inwerkingtreding. Er is bovendien nog steeds geen eenstemmigheid over de oprichting van het Unified Patent Court. Intussen laat een studie van het EPO zien dat het unitair octrooi wel een flinke stimulans zou geven aan technologieoverdracht in Europa.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport EPO (pdf)
 
Acht EU-regio’s gaan samenwerken aan hoogtechnologische projecten
De Europese Commissie (EC) heeft acht interregionale partnerschappen aangewezen die ondersteuning krijgen in het kader van een nieuw door de EU gefinancierd proefproject voor innovatieve projecten. Verschillende Nederlandse regio’s doen aan de projecten mee; Noord-Brabant wordt mede-projectleider in het partnerschap op het gebied van 3D-printen. Alle partnerschappen krijgen steun van speciaal binnen de Commissie opgezette teams van deskundigen uit verscheidene thema-afdelingen. Deze zullen bijvoorbeeld advies geven over de manier waarop EU-fondsen kunnen worden gebundeld om projecten te financieren.
Persbericht EC
Informatieblad Proefprojecten (pdf)
 
Nieuwe steun van EC en EIB voor Europese innovatoren
De Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie (EC) hebben een nieuw financieringsinstrument gelanceerd voor startende innovatieve bedrijven. Het gaat feitelijk om een stevige uitbreiding van het programma InnovFin dat al enkele jaren bestaat onder het Horizon 2020-programma. EU-financiering voor innovatoren moet ‘financiële hiaten’ dichten voor ‘innovatieve ondernemingen’ die, vanwege het hogere risico, moeilijkheden ondervinden bij het aantrekken van geld om hun innovatieve ideeën te financieren. Vorige maand kondigde de EC al aan dat de nieuwe Europese Innovatieraad (EIC) de komende drie jaar 2,7 miljard mag toewijzen voor de ondersteuning van ‘ondernemers, kleine bedrijven en wetenschappers met radicaal nieuwe ideeën en de ambitie om internationaal op te schalen’.
Nieuwsbericht Innovators Magazine
Nieuwsbericht EIB
Webpagina InnovFin – EIB
 
Europees Parlement stemt in met EFSI 2.0
De leden van het Europees Parlement hebben ingestemd met de verordening tot uitbreiding en versterking van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). De EFSI 2.0-verordening treedt naar verwachting op 1 januari 2018 in werking en geldt dan tot eind 2020. De investeringsdoelstelling wordt verhoogd van 315 tot ten minste 500 miljard euro.
Nieuwsbericht EUbusiness
Website Investeringsplan voor Europa
Factsheet EFSI 2.0 (pdf)
 
“Vergroot rol onderzoek en innovatie in gemeenschappelijk landbouwbeleid”
Onderzoek en innovatie kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de landbouw en het oplossen van problemen in de landbouwsector, zoals droogte en voedselschaarste. De Europese Commissie (EC) pleit daarom voor meer synergie tussen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het onderzoeks‑ en innovatiebeleid.
Nieuwsbericht Neth-ER
Mededeling EC (pdf)
 
Wat gaat het Bulgaars voorzitterschap brengen voor onderzoek en innovatie?
De EU-ministers van Onderzoek zullen zich in het nieuwe jaar vooral gaan bezighouden met de opzet van het volgende kaderprogramma en onderzoeksinfrastructuren. Dit heeft Bulgarije aangekondigd. Het land is vanaf 1 januari 2018 een half jaar voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Belangrijke thema’s worden het versterken van de impact van onderzoek en innovatie en, uiteraard, het te reserveren budget.
Nieuwsbericht Research Europe
 
VK: Strategie voor wetenschap en technologie op het gebied van Cyber Security
Opkomende technologieën als het Internet of Things (IoT) of Artificial Intelligence (AI) bieden grote economische perspectieven, maar leveren ook nieuwe veiligheidsproblemen op. Een rapport van het kabinet van de Britse premier zet uiteen hoe wetenschap en technologie kunnen bijdragen aan het overheidsbeleid. Dan gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van gewenste ontwikkelingen, het zorgen voor veilige, betrouwbare technologieën en het ontwikkelen van een adequate kennisbasis in de arbeidsmarkt en bij de overheid zelf op het gebied van cybervaardigheden. Een nationaal Cyber Security Research Plan moet ervoor zorgen dat er geen lacunes in het beleid en de kennisbasis ontstaan.
Nieuwsbericht Teiss
Nieuwsbericht TechUK
Rapport Britse overheid (pdf)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Waarom we moeten streven naar groei van de arbeidsproductiviteit
Al sinds de jaren ‘60 groeit de arbeidsproductiviteit harder dan de inkomens stijgen. Is het nastreven van groei van de productiviteit daarom zinloos? Een artikel van Bloomberg View laat zien waar de fout in deze denkwijze zit. Naast de groei van de arbeidsproductiviteit, stegen tegelijkertijd ook de salarisverschillen en het aandeel van kapitaal in nationale inkomens. Mogelijk zijn er nog (veel) meer aanleidingen voor de achterblijvende middeninkomens.
Artikel Bloomberg
 
Toekomst AI is groots, maar moet goed gereguleerd worden
Ook deze week verschenen weer veel artikelen over kunstmatige intelligentie (AI). Een artikel van de Huffington Post legt uit welke ontwikkelingen zich momenteel op dit gebied voordoen in de wereld en welke ontwrichtende gevolgen die zullen hebben voor alle sectoren. Een artikel van Futurism stelt dan ook: de vorderingen in AI herschrijven onze gehele economie. Andrew McAfee, co-auteur van The Second Machine Age, noemt in een artikel van BCG “een gebrek aan verbeelding bij zakelijke leiders” de belangrijkste beperking voor de expansie van AI. Volgens een artikel van Statescoop gaat AI ook veel veranderen bij overheden. Het zal bij hen veel werkbesparing opleveren, waardoor ze beter kunnen toekomen aan het uitvoeren van hun missie: goede diensten verlenen aan hun burgers. Een artikel van The Verge wijst op een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van AI: er moeten voldoende goed opgeleide mensen zijn die de technologie kunnen ‘uitrollen’. Daar zijn de meeste onderwijssystemen in de wereld, met uitzondering van die in de VS, niet op toegerust. Een artikel van Raconteur voorziet nog veel meer problemen, of zo u wilt: uitdagingen, op gebieden als veiligheid, betrouwbaarheid, intellectueel eigendom en ethiek. Het artikel pleit voor wet‑ en regelgeving en, zeker in de periode waarin deze nog niet tot stand is gekomen, voor intensief menselijk toezicht op AI. In een artikel van Project Syndicate pleit het Vlaamse Europarlementslid Guy Verhofstadt voor een leidende rol van Europa als het gaat om wet‑ en regelgeving voor robots en AI. De internationale organisatie van vakbonden, de UNI Global Union, heeft tien principes geformuleerd voor de ethische toepassing van AI en dataverzameling op het werk.
Artikel Huffington Post
Artikel Futurism
Artikel BCG
Artikel Statescoop
Artikel The Verge
Artikel Raconteur
Artikel Project Syndicate
Nieuwsbericht UNI Global Union
 
Grote veranderingen in mondiale top 10 start-upecosystemen
Silicon Valley is nog steeds het nummer 1 start-upecosysteem van de wereld. Maar de nieuwe nummer 2 is Beijing. Vorig jaar stond de Chinese hoofdstad nog op plaats 8. Shanghai is nieuw in de top 10 (op 7) en Berlijn is eruit weggevallen. Los Angeles springt van 7 naar 4. Een artikel van VentureBeat spreekt van ‘tektonische verschuivingen’.
Artikel VentureBeat
 
Tech Trends 2018: De symfonische onderneming
Na het tijdvak van digitalisering, de cloud en analyse volgde dat van autonome platforms, machine-intelligentie en digitale realiteit. En nu staan we alweer voor een volgend tijdvak, namelijk dat van de ‘complementaire krachten’, aldus een rapport van Deloitte Insights. Er zijn acht technologie-krachten die ervoor zorgen dat bedrijven zich gaan ontwikkelen tot ‘symfonische ondernemingen’ die alle mogelijkheden van nieuwe technologieën integraal benutten. De Ingenieur presenteert een lijstje met 14 technologische doorbraken van Nederlandse origine die de redactie ziet aankomen in 2018.
Rapport Deloitte
Artikel De Ingenieur
 
Zes principes voor energie-innovatie
Hoe stimuleer je als overheid energie-innovatie? Een artikel van Nature noemt zes uitgangspunten: geef onderzoekers en technische deskundigen autonomie en invloed op financieringsbeslissingen, verbeter de technologieoverdracht door onderzoeksorganisaties, richt demonstratieprojecten nadrukkelijk op leren, stimuleer internationale samenwerking, kies voor een adaptieve leerstrategie en houd financiering stabiel en voorspelbaar.
Artikel Nature
 
VS: Innovatie in automatisering leidt tot andere, maar niet tot minder banen
Kijk je naar de effecten van automatisering op banen, dan zie je “dramatische” effecten op lage‑ en middenklassebanen. Daar vindt de meeste digitalisering plaats en moeten medewerkers het meeste bijleren. Landen moeten er alles aan doen om te zorgen dat iedereen in de samenleving deze ontwikkeling kan bijbenen. Betere aansluiting van opleidingen en trainingen op de arbeidsmarkt, het bijscholen van ouderen en het zorgen dat geen jongere meer zonder diploma de school verlaat, horen bij de oplossingen. In hoogtechnologische regio’s in de VS, gemeten naar het aantal geregistreerde octrooien, zijn de laatste jaren meer nieuwe banen gecreëerd dan verloren gegaan. Het lijkt er daarom niet op dat automatisering banen doet verdwijnen, constateert een artikel van de economenswebsite Vox.
Artikel Brookings – 1
Artikel Brookings – 2
Artikel Vox
 
VS: Hoe je kunt zorgen voor meer uitvinders
Een onderzoek van o.a. Stanford-econoom Raj Chetty onder duizend uitvinders laat zien dat ze niet geboren zijn als uitvinder, maar dat worden door vaak in aanraking te komen met innovaties. Vrouwen, minderheden en kinderen uit gezinnen met lage inkomens blootstellen aan innovatie heeft dan ook een groot potentieel om innovatie en groei te stimuleren, concludeert het onderzoek. Traditionele benaderingen, zoals het verlagen van belastingtarieven, zijn wat dit betreft veel minder effectief.
Artikel SSTI
Rapport onderzoek

Colofon