Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 oktober 2017


Bericht van de AWTI


AWTI zoekt nieuwe raadsleden
Vacature raadsleden

AWTI zoekt senior adviseur/onderzoeker
Vacature raadsmedewerker

De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Nieuwe kabinet investeert in onderzoek en innovatie
Het nieuwe kabinet gaat door met het topsectorenbeleid , maar gaat dat wel sterker focussen op de economische kansen die drie grote maatschappelijke thema’s bieden: energietransitie & duurzaamheid, landbouw/water/voedsel en quantum/hightech/nano/fotonica. Verder zet het kabinet sterker in op de rol van het mkb in het innovatiebeleid. Het budget voor fundamenteel onderzoek wordt stapsgewijs verhoogd met een bedrag dat oploopt tot jaarlijks 200 miljoen euro structureel vanaf 2020. Een zelfde intensivering vindt plaats op het budget voor toegepast onderzoek en innovatie. Ook stelt het kabinet twee maal 50 miljoen beschikbaar voor de onderzoekinfrastructuur. Dit zijn enkele aankondigingen uit het nieuwe regeerakkoord. Werkgevers‑ en kennisorganisaties, en ook de AWTI in zijn advies ‘Houd de basis gezond’ uit december 2016, hadden gepleit voor 1 miljard aan extra investeringen in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen en de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn desalniettemin tevreden over het regeerakkoord. Dat geldt ook voor de FME. De VSNU noemt de voorgenomen extra uitgaven aan onderzoek “een goede eerste stap, maar onvoldoende voor de Europese doelstelling dat 3% van het bnp in r&d wordt gestoken.”
Nieuwsbericht De Ingenieur
Nieuwsbericht FD (registratie verplicht)
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
Nieuwsbericht werkgeversorganisaties
Nieuwsbericht FME
Regeerakkoord (pdf)
Advies AWTI (december 2016)
 
Openheid is cruciale eigenschap van landen met sterke wetenschap
Internationale samenwerking en mobiliteit van onderzoekers vergroten de impact van wetenschappelijk werk. Dit is een bevinding van het Joint Research Centre, beschreven in een artikel van Nature. Volgens het JRC profiteren landen het meest van wetenschap als ze investeren in samenwerking met de beste onderzoekers ter wereld en ervoor zorgen dat nationale onderzoekers bij internationalisering betrokken zijn. Het tegenwerken van internationalisering, zoals het beperken van uitwisselingsmogelijkheden of het instellen van visumbeperkingen, werkt averechts. De European Univsersity Association (EUA) onderschrijft de bevinding dat openheid belangrijk is voor een duurzame kennismaatschappij.
Nieuwsbericht JRC
Artikel Nature
Artikel EUA
Nieuwsbericht Neth-ER
 
Ontwikkelingslanden doen veel te weinig met technologie en innovatie
Er is een enorm potentieel voor het stimuleren van economische groei door het bevorderen van innovatie, maar ontwikkelingslanden doen verrassend weinig als het gaat om het toepassen van technieken uit geavanceerde landen om hun producten, technologieën en bedrijfsprocessen te verbeteren. Een rapport van de Wereldbank doet aanbevelingen om deze innovatie-paradox te doorbreken. Een rapport van het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies (CSIS) zet uiteen hoe de Amerikaanse overheid en Amerikaanse bedrijven en onderzoeksinstellingen ontwikkelingslanden hierbij kunnen helpen. Er is weinig aanleiding om te vermoeden dat die aanbevelingen niet ook voor Europa zouden gelden.
Nieuwsbericht Wereldbank
Artikel Wereldbank
Rapport Wereldbank (pdf)
Rapport CSIS (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Pilot Industrial Doctorates van start
NWO is gestart met het pilotprogramma Industrial Doctorates. Dit programma richt zich op het bevorderen van het promoveren in het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (mkb). Binnen het programma voert een kandidaat-promovendus werkzaamheden uit bij zowel de kennisinstelling als het deelnemende bedrijf. VNO-NCW noemt de start van de pilot “goed nieuws”.
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht VNO-NCW
 
Doelstelling publiek-private investeringen in onderzoek ruimschoots behaald
In 2016 hebben Nederlandse bedrijven 510 miljoen euro geïnvesteerd in publiek-private onderzoeksprojecten. De totale investeringen in deze projecten liepen daarmee op tot 1.060 miljoen, waarvan 48% private bijdragen. Hiermee is een belangrijke doelstelling van het bedrijvenbeleid, 800 miljoen euro aan publiek-private investeringen in onderzoek, ruimschoots behaald. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2017 van het ministerie van EZ.
Nieuwsbericht Rijkoverheid
Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2017 (pdf)
Feiten en cijfers over het Bedrijvenbeleid 2017 (pdf)
Kamerbrief over Voortgangsrapportage (pdf)
Website Bedrijvenbeleid in beeld
 
Topsectoren goed voor een kwart van het bbp
In 2015 hebben de topsectoren 145 miljard euro aan toegevoegde waarde gecreëerd. Dit is een kwart van het bbp van Nederland. 23 procent van alle bedrijven behoort tot een topsector en 20 procent van alle werkzame personen werkt in een van deze sectoren. Dit meldt het CBS op basis van cijfers die het verzamelde in opdracht van het ministerie van EZ. Met de genoemde cijfers scoren de topsectoren niet opmerkelijk beter dan andere sectoren, meldt het FD.
Nieuwsbericht CBS
Monitor topsectoren 2017 – CBS
Nieuwsbericht FD (registratie verplicht)
 
Nationale ‘big data’-infrastructuur moet boost geven aan precompetitief onderzoek
TNO, SURFsara en de Universiteit van Amsterdam willen een ‘big data’-infrastructuur opzetten voor het veilig delen van data en high performance computing. Het idee is dat onderzoekers en bedrijven beter kunnen innoveren als ze gemakkelijk data met elkaar kunnen delen in een veilige omgeving. De initiatiefnemers nodigen partijen uit om zich bij het project aan te sluiten.
Nieuwsbericht TNO
 
KIVI start hightech it-lab
Ingenieursvereniging KIVI heeft op de bovenste etage van haar monumentale pand aan de Prinsessegracht in Den Haag het KIVI-0070Lab geopend. Dit is een hightech it-lab waarin grote en kleine partijen uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs samenwerken aan het versterken van de ‘human capital’-agenda op het gebied van big data en cybersecurity.
Nieuwsbericht KIVI
 
Samenwerking mens en robot biedt nieuwe perspectieven
Door de opkomst van robots zal veel werk gaan. Maar het werk zelf verandert ook, doordat mensen steeds meer met robots zullen samenwerken. Daardoor ontstaan er tal van nieuwe kansen voor bedrijven, medewerkers en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen bedrijven door robotisering mensen veel flexibeler inzetten. Twee artikelen van TNO vertellen er meer over. Het eerste artikel is inleidend, het tweede artikel gaat specifiek over Operator Systemen, waarbij werknemers digitale werkinstructies krijgen.
Artikel TNO – 1
Artikel TNO – 2 (pdf)
 
Extra geld voor energie- en klimaatinnovatie
Het nieuwe regeerakkoord zet ambitieus in op klimaatbeleid. Zo wil het kabinet dat Europa zich gaat vastleggen op een CO2-emissiereductie van 55 procent in 2030 (nu 40%). Nederland zelf zou in dat jaar een reductie met 49 procent moeten bereiken. Dat zou moeten worden gehaald via een nationaal klimaat- en energieakkoord en maatregelen als vergroening van het belastingstelsel, meer kavels op zee voor windenergie en de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Het kabinet wil ook 300 miljoen euro per jaar vrijmaken om samen “met partijen te verkennen hoe het toekomstig beleid succesvol is in te richten, expertise op te bouwen en proefprojecten uit te voeren.” In zijn advies ‘Oppakken en doorpakken’ van november 2016 pleitte de AWTI voor 400 à 450 miljoen euro per jaar aan extra investeringen in energie-innovatie. Een artikel van Duurzaam Nieuws zet de zorgen van milieuorganisaties uiteen over de haalbaarheid van de kabinetsplannen. (Zie ook: ‘Duitsland: Energiewende moet grotere resultaten gaan boeken’ onder ‘Nieuws en achtergronden uit Europa’)
Nieuwsbericht Trouw
Advies AWTI (november 2016)
Artikel Duurzaam Nieuws
 
McKinsey: Koolstofarme industrie in 2050 is mogelijk maar kost vele miljarden
Dankzij technologische ontwikkelingen kan de energie-intensieve industrie in Nederland haar broeikasgasemissies met 60 procent terugdringen in 2040 en met 80 tot 95 procent in 2050. Dit gaat wel 21 tot 23 miljard euro kosten tot 2040 en zo’n 55 miljard tot 2050, afhankelijk van toekomstige energieprijzen en de prijs die aan CO2 wordt gekoppeld, aldus een onderzoeksrapport van McKinsey. De sector zou nu alvast een masterplan voor CO2-reducerende investeringen moeten maken.
Nieuwsbericht De Ingenieur
Nieuwsbericht McKinsey
Rapport McKinsey (pdf)
 
“Openbaar bestuur heeft essentiële rol in faciliteren ecosystemen”
Een duidelijke visie, parallelle belangen, gedeelde ambities en een gemeenschappelijk draagvlak. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle ‘triple helix’-samenwerking, bleek op de vierde editie van de Entrepreneurial Ecosystem Academy. Hierbij is het vaak essentieel dat de overheid ondernemerschap en het organiseren van samenwerking aanwakkert. Birch Consultants en de Universiteit Utrecht (UU) presenteerden de uitkomsten van onderzoek naar de rol van het openbaar bestuur in ‘entrepreneurial’ ecosystemen. Tijdens de Dag van Stad en Regio spraken experts over de manier waarop overheden economische ecosystemen moeten aansturen. “De essentie ligt in multi-level governance en in samenwerking met subsystemen die nog niet met elkaar verbonden zijn. Daarbij helpt het om een positie aan te nemen tussen alle partijen in, in plaats van erboven”, aldus een verslag van Platform31.
Nieuwsbericht Platform31
Verslag bijeenkomst (pdf)
Rapport Birch / UU (pdf)
Verslag Platform31
 
Brainport beter op de kaart in Den Haag
Gemeenten en bedrijven uit de regio Eindhoven zijn tevreden over het regeerakkoord. Het belang van de hightech Brainport-regio wordt nadrukkelijk genoemd en er wordt volop geïnvesteerd in zaken die positief uitpakken voor de regio. Dat is nodig ook, want Brainport Eindhoven speelt met zijn hightech industrie een belangrijke en succesvolle rol in zowel de maakindustrie als de economie in Nederland. Om verdere groei mogelijk te maken moet het woon- en werkklimaat dringend worden verbeterd.
Nieuwsbericht Studio040
Nieuwsbericht Brainport Eindhoven
Artikel NRC
Brainport Monitor 2017 (webpagina)
Brainport Monitor 2017 (pdf)
 
Groningen Airport heeft drone-primeur
Groningen Airport is de eerste Europese luchthaven waar met drones gevlogen wordt temidden van het reguliere vliegverkeer. Er is al een aantal kleinere vliegvelden met testambities, zoals Twente, Valkenburg en Lelystad, maar die bieden allemaal geen integratie aan met groot, door LVNL gecontroleerd vliegverkeer.
Nieuwsbericht NRC

Nieuws en achtergronden uit Europa


Europese publieke investeringen in r&d groeien, maar niet hard
Publieke investeringen in r&d zijn in de periode 2010-2014 in de meeste Europese lidstaten genomen . Van de landen waar dit niet het geval is, heeft de afname in Oost-Europa de meest negatieve impact gehad. Het JRC constateert echter ook dat betere indicatoren nodig zijn om de impact van investeringen in r&d goed te meten. De Nederlandse publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling zaten tussen 2000 en 2014 iets onder het Europese gemiddelde.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport JRC (pdf)
 
Drie alternatieven voor de aansturing aansturen van de wetenschaps-‘cloud’
De Europese Unie krijgt een wetenschaps-’cloud’, die moet worden aangestuurd vanuit een raad van bestuur, een vertegenwoordiging van de EU-lidstaten en de Europese Commissie, en een forum van belanghebbenden. Science|Business heeft een paper uitgebracht over drie opties om deze vruchtbaar met elkaar te laten samenwerken.
Nieuwsbericht Science|Business
Paper Science|Business (registratie verplicht)
 
“Defensie-r&d hoort niet thuis in negende kaderprogramma”
Het Europese r&d-programma op het gebied van defensie moet duidelijk gescheiden zijn van het negende kaderprogramma, in termen van begroting, regels en procedures. Dat stelde eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska (Industrie) in het Europees Parlement. Het programma moet overlap van huidige nationale onderzoeksprogramma’s voorkomen en daardoor leiden tot kostenbesparingen en ruimte voor extra onderzoek. Het is niet de bedoeling dat het een deel van het budget van KP9 opsoupeert.
Nieuwsbericht Science|Business
 
Europa gaat nauwer samenwerken aan digitale overheid
Europa gaat meer samenwerken op het gebied van eGovernment. Dat zijn 32 ministers overeengekomen op een top in Tallinn (Estland). Er zijn afspraken gemaakt over onderlinge gegevensuitwisseling (daarvoor moeten de personen in kwestie zelf toestemming geven) en bijvoorbeeld over de mogelijkheid tot inzage en correctie van persoonlijke gegevens en de kwaliteit van open data.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Europese Commissie
Tallinn declaration on eGovernment (pdf)
 
Discussiestuk over toekomst cohesiebeleid
Het Europese cohesiebeleid is, in zekere zin, een aanvulling op het Europese innovatiebeleid: het moet voorkomen dat regio’s steeds verder gaan achterlopen op de koplopers. De Europese Commissie (EC) heeft een discussiestuk uitgebracht over hoe het verder moet met dit beleid na 2020. De Commissie vindt dat regionaal gerichte innovatie en regionale innnovatie-ecosystemen in ieder geval een belangrijke rol moeten blijven spelen. Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)
 
EU streeft naar een internet waarin de macht ligt bij de gebruikers
De Europese Commissie heeft een voorstel voor een nieuw werkprogramma voor ict gepubliceerd in het kader van Horizon 2020. De bedoeling is dat de onderzoeken helpen bij de ontwikkeling van een internet dat de gebruikers weer de controle geeft over data en handelingen. Daarnaast komt er geld voor gezamenlijke Europees-Amerikaans onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie en ‘augmented’ en ‘virtual reality’.
Nieuwsbericht Science|Business
 
Europa wil inhaalslag maken met batterijen
De Europese batterij is in nood. Van de productie van de lithium-ionbatterij, die gebruikt wordt in smartphones en laptops, neemt de EU slechts 2,5 procent van de wereldproductie voor haar rekening. Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Energie) riep deze week de topmannen van onder andere Siemens, Volkswagen, NXP, Umicore en Solvay bijeen om plannen te maken voor een ommekeer. Eén van de aanwezigen sprak van “een goed initiatief op het juiste moment.”
Nieuwsbericht New Europe
Nieuwsbericht Reuters
 
De verborgen techparels van Europa
Europa ontpopt zich tot een regio waar het broeit van technologische ontwikkelingen en innovaties. De Vlaamse krant De Tijd bezocht vijf boeiende Europese ‘innovatiehubs’ en ging er op zoek naar inspirerende verhalen. De Tijd-reporters gingen naar Londen, Parijs, Stockholm, Tallinn en Lissabon.
Artikel De Tijd
 
Duitsland: “Industrie 4.0 is volgende stap in ontwikkeling, geen disruptie”
Het industriële internet en 3D-printing gaan de Duitse industrie opnieuw vormgeven, aldus GE-innovatietopman Carlos Haertel in een artikel van Politico. Maar ze gaan bestaande installaties niet in één keer vervangen. Er is veel meer sprake van een geleidelijke ontwikkeling dan van een plotselinge disruptie. Een artikel van Entrepreneur legt uit tot welke drie grote veranderingen Industrie 4.0 gaat leiden: geavanceerde analyse van bedrijfsprocessen, geautomatiseerde dienstverlening en korte doorlooptijden (in combinatie met hoge precisie en lage volumes). Dat gaat de industrie toch behoorlijk op zijn kop zetten.
Artikel Politico
Artikel Entrepreneur
 
Duitsland: Energiewende moet grotere resultaten gaan boeken
De Duitse energietransitie (Energiewende) verloopt niet zonder slag of stoot. Er is weliswaar vooruitgang geboekt in de elektriciteitssector – volgens sommigen tegen te hoge kosten – maar op de gebieden van verwarming en vervoer is nog niet veel bereikt. Duitsland zal zijn doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 40% terug te dringen naar verwachting dan ook niet halen. Een discussiestuk van het European Policy Centre (EPC) doet beleidsaanbevelingen voor aanpassing van het Duitse klimaatbeleid. Om de energietransitie tot een succes te maken, zou Duitsland nauwer moeten samenwerken met zijn Europese partners en zijn acties gewoon moeten richten op de overeengekomen EU-doelstellingen.
Nieuwsbericht EPC
Discussiestuk EPC (pdf)
 
Estland: Koploper in het gebruik van big en open data
Vorige week maakten we melding van een artikel en uitzending van de NOS over cybersecurity in Estland en de vooraanstaande positie van het land op dit gebied. Deze week bevat Science|Business een artikel over hoe de Estlandse economie op alle mogelijke terreinen in toenemende mate wordt gedreven door data. De bevolking krijgt er steeds meer vertrouwen in.
Artikel Science|Business
Artikel en uitzending NOS

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Nobelprijs voor Amerikaanse gedragseconoom Thaler
De Nobelprijs voor de Economische Wetenschappen is toegekend aan de Amerikaanse gedragseconoom Richard Thaler. Zijn onderzoek richt zich op de psychologische motieven achter economische beslissingen van individuen. Het Nobelprijs-comité noemt hem een bruggenbouwer tussen de economie en psychologie. De afgelopen week klonk kritiek op de Nobelprijzen – bijvoorbeeld in The Atlantic en The New York Times – omdat deze individueel zijn, terwijl de wetenschap tegenwoordig vooral teamwork is. En een artikel van Quartz vraagt zich af: waarom is er eigenlijk geen Nobelprijs voor Technologie?
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht Nobelprijs
Artikel The Atlantic
Artikel The New York Times
Artikel Quartz
 
Aziatische universiteiten duiken op in ranglijsten van vakgebieden
Times Higher Education (THE) heeft de World University Rankings voor vier vakgebieden bekendgemaakt: sociale wetenschappen, bedrijfsleven & economie, onderwijs en recht. In alle ranglijsten valt de aanhoudende dominantie van Amerikaanse en Britse universiteiten op, net als de opkomst van Aziatische universiteiten. In de ranglijst voor sociale wetenschappen is de UvA de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit (20), in die voor bedrijfsleven & economie Tilburg (21), in die voor onderwijs Utrecht (31) en in die voor recht Leiden (20).
Bericht University World News
World University Rankings 2018 by subject: social sciences
World University Rankings 2018 by subject: business and economics
World University Rankings 2018 by subject: education
World University Rankings 2018 by subject: law
 
Gendergelijkheid in STEM-wetenschappen laat te wensen over
Overal op de wereld in het hoger onderwijs zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de natuurwetenschappen, wiskunde en informatica (STEM). Nederland doet het op dit punt zelfs, op Chili en Japan na, het slechtst van alle OESO-landen. Niet meer dan 27,4 procent van de Nederlandse afgestudeerden in deze vakken is vrouw. Het gemiddelde in de OESO-landen ligt op 39,2.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport OESO (online)
Highlights Nederland (pdf)
 
Ouderwetse leraar-leerlingmethode nog niet zo slecht in wetenschapsonderwijs
Moet je wetenschap en techniek aanleren volgens de conventionale leraar-leerlingmethodiek of door leerlingen zelf de materie te laten ontdekken? Onderzoek van McKinsey, op basis van PISA-scores, laat zien dat een combinatie van beide methoden het beste werkt. De ouderwetse kennisoverdracht van leraren naar leerlingen werkt hierbij beter dan leerlingen zelf laten ontdekken, meldt een artikel Quartz. De Nederlandse hoogleraar computerwetenschappen Peter Sloot (UvA, NTU Singapore en ITMO St. Petersburg) zegt in een artikel van de Correspondent dat het wetenschapsonderwijs zich niet moet richten op leren programmeren. “Als de geschiedenis ons iets geleerd heeft, is het dat we absoluut niet kunnen voorspellen wat voor beroepen we over tien jaar nodig hebben.” Hij adviseert om kinderen vooral te leren “hoe ze complexe problemen gestructureerd uit elkaar kunnen trekken en ze in de computer na te bootsen” (computational thinking).
Artikel Quarz
Artikel Correspondent
 
Digitalisering draagt bij aan toename inkomensverschillen
De voordelen van digitalisering zijn enorm, maar de ‘winner-takes-all-dynamiek’ van de digitale economie kan leiden tot toenemende inkomensongelijkheid. Dat concludeert een rapport van UNCTAD, de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling. Het hiervoor genoemde OESO-rapport over genderongelijkheid noemt het achterblijven van de deelname van vrouwen in de informaticasector een belangrijke reden voor de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen.
Bericht Duurzaam Nieuws
Rapport UNCTAD (pdf)
 
Waar neemt de technologie de economie mee naartoe?
We creëren een intelligentie die niet meer aan de mens is gekoppeld, maar aan virtuele algoritmen en machines, aldus een artikel van McKinsey. Dit brengt ons in een nieuw economisch tijdperk, waarin nieuwe regels gelden: hoe krijgt iedereen zijn deel van de productie? Oude doelen voor de economie, zoals het produceren van banen en het verhogen van de arbeidsproductiviteit, worden minder belangrijk. In het bedrijfslandschap verdwijnen de grenzen tussen sectoren, voorspellen twee andere artikelen van McKinsey. In combinatie met de voortgaande digitalisering gaat dit de manier waarop bedrijven hun klanten bedienen ingrijpend veranderen.
Artikel McKinsey – 1
Artikel McKinsey – 2
Artikel McKinsey – 3
 
“Singulariteit zal tegen 2045 plaatsvinden”
Ray Kurzweil, directeur Engineering van Google, is een bekende futurist die soms nauwkeurige voorspellingen doet. Hij claimt zelf dat 86 procent van zijn 147 voorspellingen sinds de jaren negentig zijn uitgekomen. Op een conferentie in Austin (Texas) voorspelde hij dat singulariteit – het punt in de toekomst waarop de technologische vooruitgang oneindig wordt dankzij kunstmatige intelligentie (AI) – zich over 30 jaar zal voordoen. Over 20 jaar, rond 2029, zal AI al menselijke niveaus van intelligentie bereiken, aldus een artikel van Futurism dat Kurzweil citeert. Robotica-ingenieur Rodney Brooks spreekt in een artikel van MIT Technology Review de verwachting uit dat de ontwikkeling van AI minder snel zal verlopen. Hij is het er wel mee eens dat de technologie uiteindelijk een nog nauwelijks voor te stellen impact op de maatschappij zal krijgen.
Artikel Futurism
Artikel MIT Technology Review
 
‘Smart city’-onderzoek op hoofdlijnen
Het wetenschappelijke onderzoek op het gebied van ‘smart cities’ is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid, vooral dankzij Europese universiteiten en Amerikaanse bedrijven. Een bibliometrische analyse laat zien dat er nog weinig structuur en samenhang in dit onderzoek zit, vooral als gevolg van het bijna oneindige aantal bouwblokken voor slimme-stadsconcepten. Desondanks is het de studie gelukt om de belangrijkste onderzoeksperspectieven in kaart te brengen.
Paper
 
VS: Trump wil prioriteit voor bèta, techniek en informatica in onderwijs
De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ministerie van Onderwijs opgedragen om jaarlijks minstens 200 miljoen dollar uit bestaande fondsen vast te leggen voor activiteiten op het gebied bèta‑, techniek - en informatica-onderwijs. In zijn begrotingsaanvraag voor 2018 had Trump nog opgeroepen tot de afschaffing van verschillende programma’s die dergelijk onderwijs ondersteunen.
Nieuwsbericht American Institute of Physics

Colofon