Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Meer ruimte om zelf opleidingen en onderwijs vorm te geven

Vanaf komend jaar start het experiment Ruimte voor de regio. Het experiment biedt mbo-scholen de ruimte om samen met werkgevers nieuwe, geregionaliseerde opleidingen te ontwikkelen, om zo de aansluiting tussen hun onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken.

OCW wil meer ruimte bieden voor regionaal maatwerk binnen mbo-opleidingen. Om dat mogelijk te maken is een experiment-AMvB opgesteld. Instellingen die deelnemen  krijgen de ruimte om af te wijken van de huidige opbouw- en wijze van vaststelling van opleidingen, waardoor er ruimte ontstaat voor innovatie en regionale invulling van het onderwijs. Mbo-scholen kunnen – in samenspraak met werkgevers – zelf opleidingen ontwikkelen en ontwerpen. De ‘nieuwe’ opleidingen bestaan uit twee, mogelijk drie delen:

- Een landelijk deel: hierbinnen vallen de wettelijke eisen en algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap. Hiermee is de waarde van ieder diploma geborgd en kan een student met een diploma van een geregionaliseerde opleiding overal in het land aan de slag.
- Een regionaal deel: hierin kunnen instellingen samen met lokale werkgevers het onderwijs afstemmen op de specifieke behoeften van de regionale arbeidsmarkt.
- En mogelijk een regionaal keuzedeel, dat door instellingen in de regio ontwikkeld en vastgesteld wordt.

Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken
Versterking van de aansluiting tussen het onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt is nodig, omdat de arbeidsmarkt in een steeds hoger tempo verandert. Daardoor veranderen ook de eisen die aan afgestudeerden worden gesteld. Zo wordt van jongeren steeds meer gevraagd om proactief, ondernemend en flexibel te zijn. Het is belangrijk dat het onderwijs in staat wordt gesteld snel in te kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt, zodat jongeren voldoende voorbereid worden op de beroepen van vandaag en de eisen die de arbeidsmarkt morgen aan ze stelt. Het experiment beoogt hier aan bij te dragen.

Ook geeft het experiment Ruimte voor de regio docenten en regionale werkgevers meer zeggenschap over de inhoud van de opleiding, wat kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe nu verder?
In totaal kan voor 20 kwalificaties een nieuw landelijk deel worden ontwikkeld. Voor ieder landelijk deel kan een instelling vervolgens één of meerdere eigen regionale (keuze)delen ontwikkelen. Hierbij geldt dat alle mbo-instellingen die interesse hebben aan het experiment kunnen deelnemen. Voorwaarde voor deelname is dat zij zich tijdig bij DUO melden en bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijk deel.

Via deze nieuwsbrief en andere kanalen houden we u op de hoogte over de voortgang van het experiment. Mocht u nu al meer informatie willen, dan kunt u een bericht sturen naar Secretariaat_MBO@minocw.nl.