Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Ongebruikte vbo-profielen en schoolsoorten worden na drie jaar afgesloten

Voor pro, mavo, havo en vwo is in schooljaar 2018-2019 eenzelfde regeling ingegaan. Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen op basis daarvan  schoolsoorten op vestigingen afgesloten worden die drie jaar lang geen leerlingen hebben geteld in de hoogste twee leerjaren. Voor het praktijkonderwijs gaat het om scholen waarbij geen leerlingen zijn geteld in de gehele school.

Als je drie jaar achter elkaar geen leerlingen inschrijft op een van je vbo-profielen van een vestiging, verlies je de licentie voor die vestiging. Dat is geregeld in de wet waarmee ook de nieuwe vmbo-profielen zijn ingevoerd. Die wet ging in op 1 augustus 2016, dus per 1 augustus 2019 worden de eerste licenties op grond hiervan afgesloten. Vestigingen die namelijk in 2016 meteen overgingen naar de profielen, maar een of meerdere profielen nooit hebben gebruikt, verliezen die per 1 augustus 2019. Vestigingen die een jaar later overgingen op de nieuwe profielen hebben nog een jaar extra. Voor hen vervallen de eerste profielen pas per 1 augustus 2020. Uiteraard geldt dat niet als de licentie inmiddels via een RPO opnieuw is aangevraagd.

Scholen van wie een profiellicentie afgesloten gaat worden, zullen hierover uiterlijk 1 maart bericht krijgen. Vanaf dat moment zullen elk jaar in januari de scholen die 2 jaar of 3 jaar geen leerlingen op een profiel van een vestiging geteld hebben een bericht ontvangen dat zij over anderhalf respectievelijk een half jaar die licentie kwijt zullen raken voor de betreffende vestiging.

Aanvraag uitstel

Het afsluiten van profielen hoeft geen gevolgen te hebben. Profielen die nooit gebruikt zijn, zijn blijkbaar ook niet gewenst of nodig. Maar er zijn situaties denkbaar waarin een vestiging de licentie toch weer wil gaan gebruiken. Omdat het om nieuwe wetgeving gaat, waar nog niet veel aandacht voor is geweest, kunnen scholen die hierdoor in problemen komen alleen dit jaar een aanvraag doen om de licentie nog een jaar te mogen behouden.

Uitstel van het afsluiten van vbo-profiellicenties wordt op aanvraag verleend indien aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Er is regionale afstemming over het aanbieden van het profiel, blijkend uit verklaringen van geen bezwaar van scholen uit het RPO-gebied dan wel scholen uit de gemeente van de betreffende vestiging van de school.
• De school kan aannemelijk maken dat het profiel voldoende leerlingen zal trekken en er voldoende arbeidsmarktperspectief is voor deze leerlingen.
• De school heeft een valide reden voor het feit dat ze een jaar langer wachten met inschrijven van leerlingen op het betreffende profiel.
Een aanvraag waarin op deze drie punten wordt ingegaan, kan worden ingediend bij DUO (Afdeling OI/BKP Productie 1, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag).

Gevolgen voor bekostiging

Voor de meeste scholen zal het afsluiten van een vbo-licentie die niet werd gebruikt geen gevolgen hebben voor de bekostiging. Maar het kan zijn dat met het afsluiten van één of meerdere licenties ook de laatste vbo-profiellicentie van een school verdwijnt. Op dat moment is de school geen brede scholengemeenschap met schoolsoortgroep 4 meer, maar een brede scholengemeenschap met schoolsoort 3. Dat betekent dat de school te maken kan krijgen met een teruggang in bekostiging (dit houdt verband met een lagere vaste voet in de personele bekostiging, een andere leerling/leraarratio en een andere GPL). De scholen die dit betreft, worden hier in het bericht begin volgend jaar op gewezen.

Afsluiten van andere schoolsoorten – let op de gemengde leerweg!

Met de invoering van de wet voorzieningenplanning per 1 augustus 2018 is een zelfde systematiek geïntroduceerd voor pro,  mavo, havo en het vwo. Dat betekent dat per 1 augustus 2021 de eerste licenties voor deze schoolsoorten afgesloten zullen worden.

Daarbij is het zaak extra op te letten bij de gemengde leerweg. Als een school geen leerlingen inschrijft in de theoretische leerweg (mavo), en de licentie na drie jaar vervalt, vervalt automatisch ook de mogelijkheid om de gemengde leerweg te verzorgen (tenzij de school afspraken maakt met een andere school die wel mavo heeft). Een vestiging mag profielen in de gemengde leerweg namelijk alleen aanbieden als de  betreffende profielen basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen én de theoretische leerweg worden aangeboden binnen de school waar de vestiging onder valt (of dus afspraken maakt met een school die de ontbrekende schoolsoort aanbiedt).

Vanaf 2020 zullen ook deze schoolsoorten worden meegenomen in de berichten die worden verstuurd om te waarschuwen dat licenties (dreigen te) verdwijnen.