Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Klankbordgroep schoolleiders

De directie Primair Onderwijs van OCW is op zoek naar nieuwe leden voor de Klankbordgroep schoolleiders. We zoeken schoolleiders die kritisch en constructief willen meedenken over beleid en de uitvoering van het beleid. De klankbordgroep is een van de initiatieven van OCW om blijvend in contact te zijn met het werkveld. In de klankbordgroep spreekt u met beleidsmedewerkers die werken aan diverse thema’s. Zij leggen een vraagstuk voor, toetsen een beleidsrichting, of zijn benieuwd naar de ervaringen rond een bepaald onderwerp. Daarnaast is er ook ruimte voor de klankbordgroep om gezamenlijk onderwerpen te agenderen vanuit het werkveld.

We streven naar een klankbordgroep waaraan de diversiteit van het onderwijsveld is af te lezen (denominatie, schaalgrootte en geografische ligging). Zou u willen deelnemen aan de klankbordgroep schoolleiders PO? Stuur dan voor 3 december 2018 een mailtje naar: schoolleiderspo@minocw.nl.

Praktische informatie
De klankbordgroep komt vier keer per jaar op woensdagmiddag bijeen op het ministerie OCW in Den Haag, van 13.00-15.30 uur (inclusief lunch). Van deelnemers vragen wij minimaal drie keer per jaar aanwezig te zijn bij een vergadering. Deelname aan de klankbordgroep is in principe voor drie jaar. Gemaakte reiskosten (OV /kilometervergoeding) worden vergoed.

Ervaringen van een voormalige deelnemer…
Guillermo Holman (voormalig lid van de klankbordgroep schoolleider):
De Klankbordgroep schoolleiders is voor iedereen goed! De klankbordgroep verbreedt ten eerste je eigen netwerk, je kennis en ervaring. Deze neem je mee naar je eigen school/bestuur. De samenstelling is zeer divers: van schoolleiders tot bestuurders uit het hele land. Het beleid en de voornemens komen geregeld vers van de pers in de klankbordgroep. OCW staat open voor feedback en input en dit leidt ook tot acties of aanpassingen. Deskundige ambtenaren kwamen het voorgenomen beleid toelichten,  alvorens een goede discussie te starten. Als schoolleiders hebben we altijd benadrukt dat wij van al het beleid zijn − van lerarentekort tot ICT. Samenvattend: goed voor je netwerk, je kennis en om je stem te laten horen in de 'toren'!

En een zittend lid van de Klankbordgroep
Alois Hilbers (lid van de Klankbordgroep schoolleiders):
De klankbordgroep is een buitengewoon diverse groep professionals die vanuit een gezamenlijke ambitie om het primair onderwijs op een kritische en constructieve wijze te bespreken met het verantwoordelijke ministerie. Dit kan gaan om ervaringen van reeds geëffectueerd beleid. Anderzijds worden beleidsvoornemens met de klankbordgroep besproken en de verwachte kansen en bedreigingen vanuit het werkveld meegenomen. Deelname in de klankbordgroep houdt voor mij in dat je de mogelijkheid hebt om de geïnteresseerde beleidsbepalers je professionele zienswijze voor te houden. Hoe vaak krijg je nu die kans?