Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Oproep deelname evaluatie Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht

Per 1 augustus 2017 is de wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo (VATmbo) in werking getreden. Het doel van de nieuwe wet is de overstap naar het mbo beter te laten verlopen en daarmee schooluitval tegen te gaan. Daarbij dient de positie van de student versterkt te worden. Dit moet bereikt worden door 1) betere (studiekeuze) begeleiding tijdens de overstap, 2) de introductie van een vroegtijdige aanmelddatum voor alle leerlingen die de overstap naar het mbo maken, en 3) de introductie van een toelatingsrecht in samenhang met een bindend studieadvies in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding.

KBA Nijmegen, ECBO en de VU zijn verantwoordelijk voor de evaluatie en monitoring van deze wet. Het onderzoek kent vier meetmomenten tot voorjaar 2022. Voor verschillende onderdelen van het onderzoek zoeken wij nog geïnteresseerde mbo-instellingen. Aan welke onderdelen kan uw mbo-instelling meedoen?

Casestudies: Interviews met verantwoordelijken op centraal niveau en op decentraal niveau, met het oog op de uitvoeringspraktijk van de toelating (enkele sector- of opleidingsmanagers of intakers), aangevuld met enkele interviews met studenten, leden van de studentenraad, (vertegenwoordiging) van een toeleverende vo-school of van een samenwerkingsverband vo of gemeente/RMC. Verder vragen wij de casestudy-deelnemers informatie over aantallen uitgebrachte negatieve bsa’s.

Aanmeld- en inschrijfgegevens: Aanleveren van geanonimiseerde gegevens van de onderwijsinstelling: aantallen aanmeldingen, inschrijvingen en herinschrijvingen op studentniveau, om ontwikkelingen in het aanmelden en inschrijven te volgen.

Studentenenquête: Uitzetten van een enquête via e-mail onder eerstejaars en tweedejaars studenten van de onderwijsinstelling over hun ervaringen tijdens het traject van aanmelding tot en met inschrijving en de overgang van vo naar mbo.

Wat krijgen deelnemende mbo-instellingen voor hun deelname terug?

- Een samenvatting van de interviews in de vorm van een casebeschrijving;
- Een terugrapportage met de resultaten van de onderwijsinstelling, waar mogelijk vergeleken met het landelijk beeld;
- De (geanonimiseerde) data van de enquête onder de studenten van de eigen onderwijsinstelling.

Het is ook mogelijk om mee te werken aan meerdere onderdelen van het onderzoek. Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Ton Eimers, t.eimers@kbanijmegen.nl, 06-52 06 56 70.
Hier vindt u een factsheet over het onderzoek.