Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Wijzigingen Regeling Inburgering per 1 mei 2018 en per 1 juli 2018

Ingaande 1 mei en 1 juli 2018 zijn een aantal wijzigingen van kracht, welke u hieronder aantreft. Voor de precieze details van de wijziging wordt verwezen naar de Regeling Inburgering, zoals deze is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 maart 2018 (nr. 15700).

1. Wijziging Regeling Inburgering per 1 mei 2018: Wijziging in het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt: in plaats van eindgesprek deelname van 64 uur cursus voldoende

Per 1 januari 2015 kent het inburgeringsexamen het onderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). ONA heeft als doel de inburgeraar te laten kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt en hem of haar stappen te laten zetten die leiden tot het vinden van een duurzame plek op de arbeidsmarkt. De grote toestroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 heeft geleid tot een flinke toename in het aantal examenkandidaten. Dit heeft geleid tot knelpunten in de uitvoering van het examenonderdeel ONA. Het praktijkexamen voor dit onderdeel bestaat uit het ter beoordeling voorleggen van een portfolio en het voeren van een eindgesprek. De meest effectieve maatregel om de wachttijden terug te brengen is het vereiste eindgesprek te laten vervallen voor kandidaten die aantoonbaar tenminste 64 uur hebben deelgenomen aan het cursusonderdeel ONA, bij een cursusinstelling met het keurmerk Blik op werk. Het vereiste dat een portfolio ter beoordeling moet worden voorgelegd blijft bestaan. Ook de mogelijkheid om desgewenst toch een eindgesprek te voeren blijft bestaan. In dat geval geldt niet de eis van minimaal 64 cursusuren.

Deze wijziging is per 1 mei 2018 ingegaan.

2. Wijziging Regeling Inburgering per 1 juli 2018: verruiming gronden verlenging inburgeringstermijn en ontheffing inburgeringsplicht

Teneinde een aantal in de praktijk gesignaleerde knelpunten in het huidige stelsel van inburgering op te lossen treedt per 1 juli 2018 een wijziging in werking van de Regeling Inburgering.

In de regeling zijn de criteria vastgelegd voor alfabetiseringscursus en voor verlenging op grond van niet- verwijtbaarheid van de inburgeringstermijn. Deze criteria blijken nu niet volledig aan te sluiten op de wens om inburgeringsplichtigen op een zo hoog mogelijk niveau te laten inburgeren.

Ontheffing van de inburgeringsplicht en verlenging van de inburgeringstermijn is mogelijk wanneer een bepaald aantal uren cursus is gevolgd en een aantal malen de niet behaalde onderdelen van het inburgeringsexamen zijn afgelegd. Daarbij telden de cursusuren en pogingen voor het staatsexamen Nederlands als Tweede taal (NT2) niet mee.  Dit leidde er in de praktijk toe dat degene die gestart was met een cursus NT2 en daarna niet in staat bleek te zijn te voldoen aan zijn inburgeringsplicht, of daarvoor meer tijd nodig bleek te hebben, niet in aanmerking kwam voor ontheffing of verlenging. Dit knelpunt wordt per 1 juli 2018 opgelost met de wijziging van de Regeling Inburgering: de uren besteed aan een cursus NT2 en de pogingen staatsexamen NT2 tellen in het vervolg mee voor een ontheffing, vanwege aantoonbaar geleverde inspanningen en voor verlenging, vanwege niet verwijtbaarheid

Een andere wijziging betreft de groep inburgeringsplichtigen die niet leerbaar zijn. Voor deze groep was tot 1 juli 2018 ontheffing mogelijk, wanneer een bepaald aantal uren alfabetiseringscursus was gevolgd én uit een leerbaarheidstoets bleek dat de inburgeringsplichtige niet het leervermogen had om het inburgeringsexamen te halen. Het komt in de praktijk echter voor dat tijdens of na de alfabetiseringscursus al gestart wordt met de inburgeringscursus, maar dat dit achteraf te voorbarig blijkt te zijn. De wijziging van de Regeling Inburgering maakt het mogelijk dat ook uren inburgeringscursus meetellen voor een ontheffing op grond van niet-leerbaarheid.

Tot slot krijgen inburgeringsplichtigen die een opleiding volgen recht op verlenging van de inburgeringstermijn. Aan de inburgeringsplicht kan worden voldaan door een diploma van een opleiding van wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs vanaf niveau 2 (hierna: opleiding mbo 2 of hoger). Op grond van de regeling zoals deze luidde vóór 1 juli 2018 was verlenging niet mogelijk van de inburgeringstermijn op grond van het volgen van een opleiding mbo 2 of hoger. Dit terwijl inburgeringsplichtigen gestimuleerd worden een zo hoog mogelijke opleiding te volgen. Het volgen van een mbo 2 opleiding of hoger is namelijk gunstig voor de kansen van de nieuwkomer op de Nederlandse arbeidsmarkt en in de Nederlandse samenleving. Voor nieuwkomers is het echter niet altijd mogelijk een mbo 2 opleiding of hoger af te ronden binnen de inburgeringstermijn van drie jaar. Sommige opleidingen, zoals een opleiding van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, beslaan immers al meer dan de inburgeringstermijn van drie jaar. De wijziging maakt het mogelijk de inburgeringstermijn te verlengen, wanneer een opleiding mbo 2 of hoger wordt of is gevolgd.