Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Wat vonden de deelnemers belangrijk?

•    Doordat het luchtruim niet is heringedeeld moet er een
     aantal jaren laag gevlogen worden, en dat leidt tot
     zorgen over geluid, milieu en natuur;

•    Lelystad Airport is de katalysator voor een nationaal  
     luchtvaartdebat. Geadviseerd wordt in te spelen op de
     nieuwe luchtvaartnota, te zorgen voor echt vernieuwend,
     schoon en rendabel luchtvaartbeleid;

•    Minister neem voldoende tijd in verband met
     zorgvuldigheid;  

•    Er is brede behoefte aan metingen van effecten; maak
     zichtbaar wat de effecten zijn op natuur, geluid,
     vogelaanvaringen, fijnstof, etc.

•    Er is behoefte aan een impressie van real-time geluid op
     de voorgenomen aansluitroutes, al eerder is gevraagd
     om een belevingsvlucht;

•    Door foutieve berichtgeving ontstaat veel onrust, zelfs
     op plaatsen waar dit niet het geval was. Een voorbeeld is
     de onduidelijkheid over dat er in de toekomt mogelijk
     60.000 vliegbewegingen in plaats van 45.000
     vliegbewegingen plaats vinden op Lelystad Airport.
     Graag duidelijkheid;

•    Het idee voor een deltaplan voor de luchtvaart is
     geopperd;

•    Bestuurders begrijpen dat er altijd ergens overlast zal
     zijn, tegelijkertijd zullen ze voor het belang van hun
     gemeente opkomen, en wil men geen nimby-bestuurder
     zijn;

•    Natuur- en recreatiegebieden zijn een grote
     economische drijver. Er is angst dat de verwachte groei
     van de economie op het “nieuwe land” (Flevoland) ten
     koste gaat van de economie op het “oude land
     (Gelderland en Overijssel)”;

•    In Flevoland is de overlast het grootst, daar zijn ook de
     meeste kansen voor werkgelegenheid. Men maakt zich
     zorgen over het debat op het “oude land” Het   
     bedrijfsleven kijkt uit naar realisatie en geeft te kennen
    dat de onzekerheid over het moment van opening voor
    grotere vliegtuigen toekomstige investeringen in de weg
    staat;

•   Er is brede behoefte aan een garantie van maximaal
    10.000 vluchten per jaar tot aan de luchtruimherziening.
    Beeldvorming is dat de luchtruimherziening veel sneller
    moet kunnen;

•   Gevraagd wordt naar vervolgstappen in het proces van
    besluitvorming.


Reactie van de minister

Over de onduidelijkheid in de krant over toekomstige vliegtuigbewegingen kan de minister duidelijk zijn. “Er is absoluut geen sprake van andere getallen dan de 10.000 vliegtuigbewegingen waar we nu mee bezig zijn en op de lange termijn 45.000 vliegtuigbewegingen. Ik begreep in eerste instantie helemaal niet waar dit verhaal vandaan kwam, maar het blijkt een soort theoretische rekenexercitie te zijn geweest op verzoek van het bewonerscomité. Om te kijken: stel dat je met veel stillere vliegtuigen zou werken, hoeveel zouden het er dan kunnen zijn?”

De minister is het eens met oproep om aandacht te besteden aan duurzaamheid. Hoe we nadere invulling geven aan een slimme en duurzame luchtvaart staat centraal in een nieuwe Luchtvaartnota 2020-2040. De Luchtvaartnota zal de belangrijkste kaders schetsen voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart en de luchthavens. De Luchtvaartnota zal, vanuit een internationaal perspectief, een visie geven op de ontwikkeling van de luchtvaart in relatie tot onze economie. Daarnaast zal worden ingegaan op de manier waarop deze ontwikkeling samen kan gaan met hinderbeperking en het vergroten van de leefbaarheid. Dit hangt ook samen met de herziening van de indeling van het luchtruim.

Veel deelnemers bepleiten eerst herindeling van het luchtruim. Er leeft een breder beeld dat de luchtruimherziening sneller moet kunnen. Een algehele herziening van het luchtruim zal niet eerder dan 2023 kunnen worden gerealiseerd, licht de minister toe. In 2018 zoeken we de samenwerking met partijen en omwonenden om uit te werken hoe de participatie eruit komt te zien. De aanbevelingen van de Bewonersdelegatie ‘Een ander geluid’ zullen we daarbij meenemen. Ook starten we gesprekken om de behoeftes van luchtruimgebruikers en overige belanghebbenden helder in beeld te brengen. Met collega’s van Defensie voor het militair luchtruim als ook met onze ooster- en zuiderburen moet over en weer rekening worden gehouden. Met de buurlanden zoeken we actief de samenwerking aangezien het luchtruim niet ophoudt bij de landsgrens. In 2019-2021 zal de participatie vooral georganiseerd zijn rond de bespreking van voorkeursvarianten van projecten. Het ontwerpproces richt zich dan onder meer op het ontwikkelen van meerdere oplossingen, van business cases en simulaties. De realisatie, veiligheidstoetsen door de overheid en de invoering in systemen zal niet eerder dan 2022 plaatsvinden in verband met de ingebruikname van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iCAS.

Wel zal bezien worden of op onderdelen mogelijk al eerder verbeteringen te realiseren zijn. Daarbij zal ook gekeken worden naar tussentijdse mogelijkheden om de effecten op de grond van de tijdelijke aansluitroutes verder te beperken. Het aantal vliegtuigbewegingen op Lelystad Airport groeit geleidelijk tot maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar tot de luchtruimherziening.