Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Vervolgstappen in besluitvorming

1. Van Actualisatie MER naar partiële herziening Luchthavenbesluit (LHB)

•    Gelijktijdig met het aanbieden van de brief aan de
     Tweede Kamer met het voorgenomen besluit over de    
     aansluitroutes zal de Actualisatie van het MER ter
     onafhankelijke toetsing worden aangeboden aan de
     Commissie van het m.e.r. De commissie heeft
     maximaal zes weken de tijd om met een reactie te
     komen. Na een positief advies van de Commissie van
     het m.e.r. wordt het Luchthavenbesluit aangepast en
     aangeboden aan de ministerraad. Het
     “luchthavenbesluit” is de vergunning van de luchthaven.

•    Het geactualiseerde MER en het ontwerp
     luchthavenbesluit worden daarna ter inzage gelegd,  
     waarop belanghebbenden zienswijzen in kunnen dienen;

•    De ontvangen zienswijzen zullen in een nota van
     antwoord van een reactie worden voorzien;

•    Gelijktijdig met de zienswijzeprocedure start de
     voorhang-procedure bij beide Kamers;

•    Na verwerking van de ingediende zienswijzen zal
     vervolgens in het najaar advies worden gevraagd aan de
     Raad van State;

•    Ondertekening Koning.

2.  Formele vaststelling routes

Het tweede spoor betreft de formele vaststelling van de routes en bijhorende wijzigingen in het luchtruim ten behoeve van Lelystad Airport. De aansluitroutes worden juridisch vastgelegd in Ministeriële Regelingen. Hierbij zijn de volgende stappen voorzien:

•    De tijdelijke aansluitroutes zullen worden gevalideerd
     door middel van simulaties;

•    Er vindt een veiligheidsstudie plaats;

•    De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal in
     samenwerking met de Militaire Luchtvaart Autoriteit
     (MLA), de routes en het ontwerp van het luchtruim
     toetsen aan de geldende internationale
     (veiligheids)normen;

•    Pas nadat deze validatiestappen en de toets van
     ILT/MLA zijn afgerond, zijn de tijdelijke aansluitroutes
     definitief;

•    Vervolgens kan het formele proces van wijzigen van de
     betreffende regelgeving worden gestart. Dit betekent
     een wijziging van een aantal ministeriële regelingen,
     waaronder de Regeling Luchtverkeersdienstverlening.

•    Na het wijzigen van de betreffende regelgeving wordt
     gestart met het voorbereiden van het opnemen van de
     routes in de luchtvaartgids. De luchtvaartgids bevat alle
     luchtvaartinformatie die essentieel is voor de luchtvaart.

3. Voorbereidingen LVNL en CLSK

Het derde spoor omvat de werkzaamheden bij LVNL en CLSK om de routes operationeel te maken en te kunnen gaan uitvoeren. Naast de validatiestappen en de veiligheidsstudie zoals hierboven beschreven bevat dit spoor:

•    Implementatie van de routes in de systemen van de
     luchtverkeersleiding:

•    Training van luchtverkeersleiders.