Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Werkbezoek Minister in de regio

De minister erkent dat de communicatie in het verleden tekort is geschoten. Naar aanleiding van vragen van Actiecomité HoogOverijssel, zijn fouten geconstateerd in de invoergegevens voor de geluidberekeningen die destijds zijn uitgevoerd voor het MER Lelystad Airport (2014). Hierdoor is het vertrouwen geschaad. Omwonenden moeten erop kunnen rekenen dat informatie die ten grondslag ligt aan dergelijke beslissingen inzichtelijk en correct is. De minister heeft nadrukkelijk aangegeven dit vertrouwen terug te willen winnen, maar realiseert zich dat dit niet zo maar weer hersteld zal zijn. Er moet geen twijfel zijn over de feiten waarop besluiten worden genomen. Daarom worden de fouten hersteld. Er wordt een contraexpertise gedaan op cijfers van het MER door een extern bureau en door de  bewonersdelegatie onder leiding van de heer Ter Kuile. De minister staat open voor alle zorgen, adviezen en wensen. Zorgvuldigheid gaat haar voor alles.

De consultaties over de ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport met burgers, luchtruimgebruikers, actiegroepen, stakeholders en bestuurders in de afgelopen maanden hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd. De binnengekomen reacties zijn gebundeld in een verslag. Dit verslag is in december 2017 openbaar gemaakt en aan de Tweede Kamer gezonden. Momenteel wordt door de Luchtverkeersleiding en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hard gewerkt aan verbeteringen van de aansluitroutes.

De besluitvorming over de tijdelijke aansluitroutes van Lelystad Airport vergt een belangenafweging, waarbij enerzijds de economische belangen van de Nederlandse luchtvaart, de regio Flevoland en de bereikbaarheid van Nederland en anderzijds de belangen van bewoners en natuur zorgvuldig en transparant gewogen worden en waarbij de veiligheid altijd geborgd moet zijn. Zodra de minister haar voorgenomen besluit over de aansluitroutes bekend heeft gemaakt zijn alle gegevens openbaar.