Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Gezamenlijke aanpak tegen pesten

Een kind dat zich niet veilig voelt, komt niet aan leren toe. Staatssecretaris Dekker en de sectorraden hebben daarom afspraken gemaakt om pesten aan te pakken en de bewustwording in de sector blijvend te stimuleren. Om te zorgen dat alle scholen werk maken van het aanpakken van pesten, wordt in de sectorwetten voor het primair en voortgezet onderwijs opgenomen dat scholen verantwoordelijk zijn voor een sociaal veilige school. Scholen mogen zelf een passende aanpak kiezen om pesten tegen te gaan en monitoren of de aanpak werkt. Scholen zullen ook zorgen voor een aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties.

De staatssecretaris wil dat pesten op alle scholen goed wordt aangepakt. Het is daarbij van groot  belang dat ze dit doen op een manier die werkt. Het is uiteindelijk het resultaat dat telt. Daarom zal Dekker de komende jaren blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek om zo in het woud van aangeboden anti-pestmethodes het kaf van het koren te scheiden.

Sociale veiligheid op school
De PO-Raad en de VO-raad gaan scholen via het actieplan Sociale veiligheid op school ondersteunen bij de invoering van de wettelijke zorgplicht, de uitwerking van de monitor en het aanstellen van een vast aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties. Om scholen te helpen in hun keus voor een anti-pestaanpak, stellen de sectorraden in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en het Centrum School en Veiligheid informatie beschikbaar over bewezen effectieve programma’s en methodes en faciliteren zij kennisuitwisseling tussen scholen en samenwerking met experts. Het is de bedoeling dat deze wijzigingen met ingang van het schooljaar 2015-2016 in werking treden.