Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Onderwijsagenda Caribisch Nederland

'Samen werken aan de volgende stap: 2017–2020' is de titel van de nieuwe onderwijsagenda voor Caribisch Nederland. De bewindslieden van OCW hebben deze agenda op 24 januari 2017 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De afspraken zijn tijdens een onderwijsconferentie op Sint Eustatius op 28 november 2016 ondertekend door de gedeputeerden van onderwijs van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de minister van OCW en andere betrokkenen. De nieuwe onderwijsagenda is een vervolg op de eerdere onderwijsagenda ‘Samen werken aan kwaliteit: 2011-2016’ en bouwt voort op de resultaten die in de afgelopen jaren zijn geboekt.

Alle basisscholen, een van de drie scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, twee van de drie Expertisecentra onderwijszorg (EOZ) en twee van de drie uitvoeringsorganisaties van de Sociale Kanstrajecten Jongeren hebben ondertussen basiskwaliteit gerealiseerd. De overige scholen en instellingen hebben grote stappen vooruit gezet en de schoolbesturen, schoolleiders en leraren zijn beter toegerust om hun taken uit te voeren.

Doelstelling
De nieuwe onderwijsagenda moet ertoe leiden dat de leerlingen in Caribisch Nederland in 2020 onderwijs krijgen dat van voldoende kwaliteit is − én de onderwijsresultaten aantoonbaar zijn gestegen. Het accent ligt op het eigenaarschap van alle partijen en hun rol bij de kwaliteitsverbetering. Er wordt toegewerkt naar een situatie waarin de instellingen zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren. Het is de bedoeling voort te bouwen op de resultaten en verder te werken  aan de prioriteiten uit de Onderwijsagenda 2011-2016:

•  Bevorderen van bestuurskracht, professionaliteit en continuïteit
•  Een gezond financieel beheer, een ordelijke administratie en een meerjarig financieel beleid
•  Effectiever taalonderwijs
•  Onderwijszorgstructuur verder op orde brengen
•  Onderwijs dat aansluit op een vervolgopleiding en/of de arbeidsmarkt
•  Verbeterde randvoorwaarden (huisvesting, leerplicht, wetgeving, arbeidsvoorwaarden en (integrale) samenwerking)

In de bijlagen bij de Onderwijsagenda 2017-2020 geven de eilandelijke partijen een omschrijving van de activiteiten die zij, voor zover nu te voorzien, gaan uitvoeren om deze agenda tot een succes te maken.