Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Huisvestingsvoorstel VNG, PO-Raad en VO-raad

De PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 20 december 2016 een gezamenlijk voorstel gedaan over verdeling van de verantwoordelijkheden bij renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. Staatssecretaris Dekker heeft dit huisvestingsvoorstel op 22 december, vergezeld van een brief met zijn eerste reactie, naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens de betrokken partijen is het belangrijkste knelpunt dat schoolbesturen en gemeenten niet altijd overeenstemming bereiken over de verdeling van de verantwoordelijkheden. Daardoor wordt publiek geld niet altijd efficiënt en doelmatig ingezet.

De sectororganisaties en de VNG stellen voor dat elke gemeente een integraal huisvestingsplan (IHP) opstelt, waarover vervolgens ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) wordt gevoerd. In dit plan staat welke schoolgebouwen wanneer gerenoveerd of vervangen worden. Daarnaast willen zij dat renovatie als voorziening in de wet worden opgenomen. Schoolbesturen en gemeenten zijn dan samen verantwoordelijk voor renovatie. Schoolbesturen krijgen de plicht een meerjarig onderhoudsplan (MOP) per schoolgebouw op te stellen. In het overleg tussen gemeenten en schoolbesturen worden IHP en MOP op elkaar afgestemd. Ook willen de raden en de VNG dat gemeenten jaarlijks een budgetplafond vaststellen en een voorziening voor meerdere jaren inrichten. Het investeringsverbod voor schoolbesturen in het primair onderwijs wordt dan eveneens aangepast.
 
Nadere uitwerking nodig
De staatssecretaris vindt het een positieve ontwikkeling dat gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk zorg willen dragen voor de kwaliteit van de huisvesting van scholen over een langere periode. Hij kan zich vinden in het gezamenlijke streven naar doelmatige investeringen over de gehele levensduur van alle onderwijsgebouwen in een gemeente of regio. In de huidige situatie is het overigens al mogelijk voor gemeenten en schoolbesturen om samen een IHP vast te stellen. Hiervoor is het niet per se nodig om de wet aan te passen. Dekker wil samen met de raden en de VNG bekijken of aanvullende wettelijke borging van het IHP nodig is. De komende tijd zal hij het gesprek met hen voeren over de juridische en praktische uitvoeringsaspecten van het voorstel. Het is volgens de staatssecretaris aan het volgende kabinet om de financiële aspecten tegen het licht te houden.