Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijs

In gebieden met leerlingendaling kan het – met het oog op de bereikbaarheid van scholen – verstandig zijn om een school te verplaatsen. Of is het bij een fusie beter als de richting van de school kan worden veranderd, of als een nevenvestiging de eigen richting kan behouden. Ook kan het voor scholen in dunbevolkte delen van een gemeente beter zijn om een lagere opheffingsnorm te hebben dan scholen in de dichter bevolkte delen. Om het voortbestaan van dergelijke scholen mogelijk te maken, moet het dan niet te lang duren voordat de opheffingsnorm gesplitst wordt.

Het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs, dat op 17 januari 2017 is aangeboden aan de Tweede Kamer, maakt het voor schoolbesturen gemakkelijker om deze oplossingen toe te passen in gebieden met leerlingendaling. In het wetsvoorstel staat ook dat bij een fusie of sluiting van een school, de ouders en het personeel altijd vooraf moeten worden geraadpleegd voordat de medezeggenschapsraad instemt met een fusie of positief adviseert bij een sluiting.

Herschikking van het aanbod
Om scholen te verplaatsen over grenzen van hun voedingsgebied heen, ze van kleur te laten verschieten of uit te breiden met een richting, is het nu nodig om de stichtingsnorm te halen. Dat is in gebieden met leerlingendaling een onhaalbare eis. Daardoor wordt de gewenste herschikking van het onderwijsaanbod belemmerd. Die herschikking is nodig om de diversiteit en de bereikbaarheid van het onderwijs te waarborgen.

Splitsing van de opheffingsnorm
Op dit moment is het maar eens in de vijf jaar mogelijk om een splitsing van de gemeentelijke opheffingsnorm door te voeren. Soms is dat te laat en moeten scholen in gebieden met leerlingendaling sluiten, die bij een eerdere splitsing van die norm open hadden kunnen blijven. Om dat te voorkomen, wordt het mogelijk vaker splitsing aan te vragen dan eens in de vijf jaar.

Vrijwillige opheffing
Bij de vrijwillige opheffing van een verzelfstandigde openbare school moet het bestuur dit nu nog voor 1 augustus melden bij de gemeenteraad, zodat de raad voor 1 februari daaropvolgend kan besluiten of de school inderdaad gesloten kan worden per 1 augustus in het jaar na de melding. Komt het bestuur na 1 augustus met die melding, dan kan de school pas in het tweede jaar na de melding worden gesloten. Dat is soms onverantwoord in de ogen van betrokken partijen. Daarom worden deze termijnen versoepeld.