Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Eindtoets en basisschooladvies

Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets voor taal en rekenen. De centrale eindtoets wordt afgenomen op 21, 22 en 23 april 2015. Scholen kunnen kiezen voor de centrale eindtoets die door de overheid ter beschikking wordt gesteld, of voor een andere eindtoets waarvan het gebruik door de minister is toegelaten. De 'spelregels' voor de toelating van andere eindtoetsen en voor de afname van de eindtoetsen zijn vastgelegd in het Toetsbesluit PO. De nieuwe regelgeving is op 1 augustus 2014 in werking getreden.

De uitkomsten van de eindtoets laten zien in welke mate een leerling de referentieniveaus voor taal en rekenen beheerst. Aan de hand van de eindtoets te bepalen welk type vervolgonderwijs past bij het niveau van de leerling. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs inhoudelijk goed op elkaar zullen aansluiten. Taal en rekenen zijn verplichte onderdelen. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel. Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs mogen ook een eindtoets afnemen. Op termijn wordt het maken van een eindtoets voor de leerlingen van deze scholen eveneens verplicht.

Het schooladvies is leidend
De nieuwe regelgeving heeft consequenties voor de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies van de basisschool, dat elke leerling van groep 8 vóór 1 maart moet krijgen, is leidend bij de toelating tot het vervolgonderwijs. In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.

Alleen als de resultaten van de eindtoets hoger uitvallen dan het advies van de basisschool, kan het schooladvies worden opgeschaald. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders. Bij een minder goed resultaat wordt het advies van de basisschool niet bijgesteld. De school voor voortgezet onderwijs mag alleen afgaan op het schooladvies en dus niet om andere (toets)gegevens vragen. De PO-Raad en de VO-raad zullen scholen en samenwerkingsverbanden hier ook over informeren.


Overgangsjaar
Scholen bepalen zelf of hun leerlingen de centrale eindtoets maken of een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Het schooljaar 2014-2015 is een overgangsjaar. Scholen mogen in dit overgangsjaar ook enkele toetsen uit de Regeling leerresultaten PO als eindtoets gebruiken.

In het schooljaar 2014-2015 zijn in ieder geval de volgende eindtoetsen toegestaan:
• Centrale eindtoets: het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt de centrale eindtoets uit.
• Drempelonderzoek 678: dit is de eindtoets van 678 Onderwijs Advisering.
• En de volgende landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen voor groep 8:  de toetsen Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs en de toets Begrijpend lezen van 678 Onderwijs Advisering.

Mogelijk laat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit schooljaar ook nog andere eindtoetsen toe. Hiervoor zijn twee aanvragen ingediend. Eind 2014 wordt bekendgemaakt of scholen ook voor deze toetsen mogen kiezen.

Meer informatie
Algemene informatie over eindtoetsing in het basisonderwijs en een overzicht van eindtoetsen waaruit scholen kunnen kiezen, is te vinden op een speciale pagina op Rijksoverheid.nl. Informatie over de centrale eindtoets vindt u op een speciale website over de centrale eindtoets PO die is ingericht door CvTE. Natuurlijk blijven wij u via de Nieuwsbrief PO informeren over ontwikkelingen rondom eindtoetsing in het primair onderwijs.