Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Basisschooladvies bindend voor toelating VO

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 11 februari 2015 heeft staatssecretaris Dekker gereageerd op berichten dat scholen de nieuwe regelgeving over de overgang van PO naar VO niet naleven. In een debat hierover op 25 februari toonde de Tweede Kamer zich bezorgd over het feit dat scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van nieuwe leerlingen voor het komende schooljaar niet altijd baseren op het advies van de basisschool. Daarbij werd gewezen naar voorbeelden van scholen die nog steeds de onderliggende toetsscores van leerlingen willen gebruiken om leerlingen, in afwijking van het schooladvies, af te wijzen. De constatering van de inspectie dat begin dit jaar nog niet op alle VO-scholen de toelatingsregels waren aangepast aan het bindende karakter van dit advies, versterkte deze zorg. De Kamerleden vroegen of de inspectie hiertegen optreedt.

Rol van de inspectie
De staatssecretaris gaf aan dat het niet is toegestaan aanvullende toelatingseisen te hanteren. De inspectie spreekt scholen voor voortgezet onderwijs hier nu al preventief op aan, zodat ze aan de nieuwe regels voldoen op het moment dat de daadwerkelijke beslissingen over de toelating worden genomen. Volgens de inspectie is de reactie van deze scholen dat zij het advies van de basisschool zullen respecteren. De staatssecretaris vertrouwt erop dat dit gebeurt. Extra maatregelen zijn nu niet nodig. Dekker liet er geen misverstand over bestaan dat de inspectie zal ingrijpen, als er toch nog scholen zijn die de wet niet naleven bij de daadwerkelijke toelating.

Ruimte voor afspraken blijft
Basisscholen en middelbare scholen kunnen op lokaal en regionaal niveau afspraken maken over onder meer de aanmeldingsprocedures, informatieoverdracht en onderbouwing van het schooladvies, mits zij de regelgeving in acht nemen. Dekker benadrukte dat dit zo blijft. Hij ziet niets in het verder reguleren, laat staan verbieden, van dergelijke afspraken. Dit geldt ook voor de gedachte om pas informatie door de basisschool aan de VO-school te laten verstrekken, nadat de leerling definitief is ingeschreven. 

Op verzoek van de Tweede Kamer zal de staatssecretaris onderzoeken of de terugkoppeling van informatie van de VO-school naar de PO-school over hoe de leerling er na drie jaar voortgezet onderwijs voor staat, kan worden verbeterd. Met deze informatie kan de basisschool de kwaliteit van de eigen schooladviezen beter analyseren. Ook het privacy-aspect wordt in het onderzoek betrokken.

Dubbele adviezen en onderbouwrendement VO
De Tweede Kamer en de staatssecretaris waren het erover eens dat basisscholen het recht hebben om, naast enkelvoudige adviezen, ook zogenoemde ‘dubbele’ adviezen (bijvoorbeeld havo/vwo of vmbo-t/havo) te geven. Dit kan van belang zijn voor een goede plaatsing van leerlingen in brede brugklassen. Een meerderheid in de Kamer ziet hierbij graag dat de leerlingen met een dubbeladvies altijd door het VO worden geaccepteerd op het hoogste niveau.

Bovendien zou een Kamermeerderheid graag zien dat de inspectie bij de beoordeling van het zogenoemde ‘onderbouwrendement’ van VO-scholen rekening houdt met dubbele adviezen. Bij het onderbouwrendement wordt gekeken naar de positie van leerlingen aan het eind van de onderbouw vo ten opzichte van het afgegeven advies van de basisschool. Bij een dubbeladvies vindt de Kamer dat er een positieve prikkel moet zijn als een leerling het hoogste niveau weet te bereiken of vast te houden, maar ook dat een school niet moeten worden bestraft als een kind een gegeven voordeel van de twijfel niet kan waarmaken.

De staatssecretaris heeft aangegeven hiernaar te zullen kijken bij de ontwikkeling door de inspectie van een vernieuwd resultatenmodel voor het voortgezet onderwijs. Dit model wordt binnen vijf maanden naar de Tweede Kamer gestuurd. Dekker gaf aan dat het wel degelijk iets zegt wanneer een school veel leerlingen met een dubbeladvies naar het hogere niveau weet te brengen en op een andere school het omgekeerde het geval is. Ook toonde hij zich geen voorstander van een verplichting voor VO-scholen om leerlingen met een dubbeladvies per definitie te accepteren op het hoogste niveau.

Sneller inzicht in eerste ervaringen
Staatssecretaris Dekker zegde toe om vooruitlopend op een al geplande tweejarig evaluatie, kort na komende zomer op basis van een quick scan de Kamer te zullen informeren over de eerste ervaringen met de nieuwe regels. Daarin wordt ook gekeken naar de positie van ouders bij zowel het advies van de basisschool als de toelating tot het middelbaar onderwijs.

Meer informatie
Het is belangrijk dat alle scholen goed zijn geïnformeerd over de belangrijkste onderdelen van de nieuwe regelgeving. Daarom hebben alle basisscholen per mail een brief ontvangen, waarin de staatssecretaris de nieuwe regels voor de overgang van PO naar VO toelicht. De scholen voor voortgezet onderwijs hebben een soortgelijke brief gekregen. Scholen kunnen deze informatie ook benutten om de ouders te informeren. Meer informatie over de nieuwe regelgeving is te vinden op de website www.vanponaarvo.nl.