Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Regels voor opheffen openbare school

Op 1 januari  2014 is een wetsvoorstel in werking getreden over het stichten en opheffen van openbare scholen door verzelfstandigde schoolbesturen in het primair onderwijs. In art. 159 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is vastgelegd dat het schoolbestuur de gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van opheffing moet informeren. De wetswijziging is ook verwerkt in de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet primair onderwijs BES. De gemeenteraad moet vervolgens voor 1 februari besluiten of de gemeente de betreffende school in stand wil houden. Als dat zo is, wordt de school niet opgeheven, maar wordt de instandhouding overgedragen aan de gemeente.

De nieuwe wetgeving leidt tot een probleem voor schoolbesturen die al stappen hebben gezet om een school met ingang 1 augustus 2014 te sluiten. Zij hebben de gemeente niet voor 1 augustus geïnformeerd, omdat de wettelijke verplichting toen nog niet gold. Om besturen voor openbaar onderwijs en gemeenten hierin tegemoet te komen, geldt voor dit overgangsjaar de volgende gedragslijn.

Overgangsjaar 2014
Het opheffen van een openbare school per 1 augustus 2014 moet zoveel mogelijk conform de geldende wetgeving gebeuren. Dit betekent dat de openbare rechtspersoon of stichting een besluit neemt tot opheffing per 1 augustus 2014 en dat de gemeenteraad hiermee instemt en het besluit neemt de school niet zelf in stand te houden. Bovenstaande aanpak is het meest wetsconform, omdat in principe alleen van de termijnen in de wet wordt afgeweken.

Als zowel het verzelfstandigd bestuur (de openbare rechtspersoon of stichting) als de gemeente (gemeenteraad) het ermee eens zijn om de school per 1 augustus 2014 op te heffen, dan kan die opheffing doorgang vinden. Als de gemeente niet instemt, kan de school niet gesloten worden door het verzelfstandigd bestuur. Van de gemeente kan niet worden geëist dat zij per 1 augustus 2014 de instandhouding van de school overneemt; dit kan op zijn vroegst per 1 augustus 2015 het gevolg zijn.

Uiteraard dienen alle andere wettelijke regels rond de opheffing/sluiting van een (openbare) school  te worden nageleefd, waaronder de voorschriften voor de medezeggenschap.