Gemeenten wisselen ervaringen met ‘ontslakken’ uit

In de benadering van het expertteam staat niet meer het gemeentelijk bestemmingsplan centraal, maar de concrete kansen en mogelijkheden om een nieuwe bestemming en een nieuwe invulling aan een gebied te geven. Partijen die hierin interesse hebben, worden uitgenodigd om zelf met ideeën en plannen te komen. De gemeente vervult hierbij een stimulerende rol, maar hoeft in het eerste stadium geen leidende rol te vervullen. In het stadium van concrete planvorming verandert dat uiteraard: dan is de gemeente aan zet om besluitvorming op gang te brengen. Tijdens de bijeenkomst stelden de betrokken gemeenten elkaar kritische vragen, zoals: wat zijn nut en noodzaak van de voorgestelde plannen, hoe zijn marktpartijen betrokken, hoe loopt de afstemming met omwonenden, is de gemeente aan zet voor die afstemming of de initiatiefnemer van de betrokken ontwikkeling? Geconcludeerd werd onder meer dat een nieuwe benadering van gebiedsontwikkeling het proces transparanter maakt en dat – als het voorstadium concrete resultaten oplevert – het formele planproces sneller kan worden doorlopen. Een andere belangrijke conclusie was dat een nieuwe werkwijze alleen mogelijk is als de cultuur binnen de gemeente dat mogelijk maakt. En dat stelt eisen aan het vermogen tot vernieuwing binnen het ambtelijke apparaat en het bestuur van de betrokken gemeente. Het Expertteam Versnellen van BZK gaat de opgedane ervaringen met de gemeentelijke pilots weer benutten in andere gemeenten die het team inschakelen.

Informatie over het Expertteam Versnellen: http://www.rvo.nl/www.rvo.nl/versnellen.