Aardgasvrije nieuwbouw

De Tweede Kamer heeft via een amendement op de Wet voortgang energietransitie de gasaansluitplicht voor kleingebruikers bij nieuwbouw geschrapt. Omdat netbeheerders enkel wettelijke taken mogen uitvoeren, functioneert deze wetswijziging als een verbod op aardgas bij nieuwbouw. De wetgeving biedt wel ruimte aan het college van B&W om bij zwaarwegende redenen van algemeen belang uitzonderingen te maken (“nee, tenzij..”). Vooruitlopend op de wetgeving hebben decentrale overheden en het Rijk afspraken gemaakt over het aansturen op aardgasvrije nieuwbouw.

Dat aardgas uit de nieuwbouw moet gaan verdwijnen, is voor veel partijen inmiddels wel helder. De zichtbare gevolgen van de gaswinning in Groningen maken duidelijk dat we af moeten van het gebruik van aardgas voor verwarming. Geen nieuwe gebouwen aansluiten op aardgas lijkt in deze context vanzelfsprekend, toch worden er nog veel nieuwe gebouwen op aardgas aangesloten. Volgens onderzoek van Natuur & Milieu wordt de komende jaren nog 64 procent van de nieuwbouw met een aardgasaansluiting gebouwd.

Het Regeerakkoord gaat uitgebreid in op het aardgasvrij maken van gebouwen. Ten eerste moet nog deze kabinetsperiode de nieuwbouw in beginsel zonder aardgas worden opgeleverd. Ten tweede moet ook de bestaande bouw aardgasvrij worden gemaakt. Aan het eind van de kabinetsperiode worden 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij gemaakt. Sinds de publicatie van het regeerakkoord is de urgentie alleen maar toegenomen. Dit is onder andere zichtbaar in de afspraken die zijn gemaakt voor de programmastart van het Interbestuurlijke Programma. Een afspraak is dat decentrale overheden en het Rijk erop zullen aansturen dat geen nieuw vastgoed gerealiseerd wordt dat aangesloten wordt op een aardgasnet, tenzij dit leidt tot onaanvaardbare maatschappelijke kosten.

Er wordt gewerkt aan een wijkenaanpak om de bestaande bouw van het aardgas af te krijgen. “In deze kabinetsperiode willen we in honderd bestaande wijken aan de slag om ervaring op te doen met het aardgasvrij maken”, zegt Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De wetgeving voor aardgasvrije nieuwbouw heeft een overgangsregeling voor bestaande vergunningaanvragen, dus ook de komende jaren komen er nog gebouwen met aardgas bij. “Het is moeilijk uit te leggen dat bestaande woningen van het aardgas af gaan, als in de buurt nog nieuwe woningen met gas worden opgeleverd”, aldus Licher. “De Minister zet zich in om de wetgeving voor aardgasvrije nieuwbouw zo snel mogelijk in werking te laten treden. Tegelijk verzoek ik de betrokken partijen om ook nieuwbouw die nog onder de ‘oude’ wetgeving valt, zoveel mogelijk zonder aardgas op te leveren.”