Helpdeskvraag van de maand: “Aanscherping eisen energiezuinigheid – thermische isolatie”

Nieuwe dakkapel op een bestaande woning

Vraag:
Klopt het dat ik een nieuwe dakkapel in een bestaand geïsoleerd dak van een woning volledig moet isoleren volgens de nieuwbouweisen? Dit lijkt mij zo onlogisch gezien het grote verschil dat daardoor ontstaat.

Antwoord:
Ja, dat is noodzakelijk op grond van het verbouwartikel over energiezuinigheid uit het Bouwbesluit 2012. Artikel 5.6 lid 2 van het Bouwbesluit 2012 bevat de verbouweis. Daarin staat aangegeven dat artikel 5.3, dat de thermische isolatie van een bouwwerk regelt, overeenkomstig van toepassing is, zonder daarop een uitzondering op te nemen voor het niveau. Dat houdt dus inderdaad in dat het nieuwbouwniveau geldt voor de thermische isolatie voor een dakkapel. De nieuwe dakkapel zal dus wanden moeten hebben met een Rc van 3,5 m2K/W en een dak met een Rc van 6,0 m2K/W.
Dit geldt ook als het bestaande dak bijvoorbeeld niet of nauwelijks geïsoleerd is. De dakkapel zal dan nog steeds een thermische isolatiewaarde moeten hebben zoals hiervoor genoemd.
De verzwaarde eis voor thermische isolatie van de dakkapel is ook logisch als de rest van het huis nog niet is geïsoleerd. Het is niet zo dat de besparing van een sterk geïsoleerde dakkapel teniet wordt gedaan door een slechte isolatie van de rest van het huis. Het is eerder andersom. Het loont de moeite om, zeker bij een groot verschil, ook de rest van de ruimte en woning te isoleren.
Er zit wel nog een nuance in de eisen die genoemd zijn in het Bouwbesluit 2012. De ruimte onder de dakkapel moet een verblijfsgebied, toiletruimte of badruimte zijn wil de isolatie-eis van toepassing zijn. Als de zolder of de ruimte onder de nieuwe dakkapel voor andere doeleinden wordt gebruikt, dan gelden deze thermische isolatie-eisen niet.

Optoppen van een woning

Vraag:
Wij willen graag onze bestaande woning verbouwen door middel van optoppen (extra verdieping). Klopt het dat de wijzigingen per 1 januari 2015 ervoor zorgen dat onze nieuwe bouwlaag en met name de dakconstructie en de wanden een verplichte Rc van 6,0 m2K/W en 3,5m2K/W moeten hebben?

Antwoord:
Ja, uw dakopbouw moet aan de door u genoemde waarden voldoen. Een dakopbouw voldoet aan de definitie van bijbehorend bouwwerk zoals genoemd in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht: bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.
Op grond van artikel 5.6, lid 2 van het Bouwbesluit 2012 zijn bij de bouw van een bijbehorend bouwwerk wat betreft artikel 5.3, eerste t/m zevende lid de nieuwbouweisen van toepassing. Daaruit volgt dat uw dakopbouw aan de nieuwe isolatie-eisen moet voldoen.
Bij de verzwaring van de eis is in overweging genomen dat de meerkosten voor de thermische isolatie worden terugverdiend door de daarbij te verwachten reductie van de stookkosten.

Ingrijpend renoveren

Vraag:
In artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012 wordt gesproken over een "ingrijpende renovatie" Hoe kan ik bepalen of er sprake is van een “ingrijpende renovatie”? Kan ik op de bouwvergunning zien/herkennen dat het om een ingrijpende renovatie gaat zoals hier bedoeld?

Antwoord:
Wat een ingrijpende renovatie is blijkt uit artikel 3.2 van de Regeling Bouwbesluit 2012: "Van een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 5.6, derde lid, van het besluit (Bouwbesluit 2012) is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave oktober 2011, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft."
Op grond van de tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie die moeten worden ingediend bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen zal doorgaans eenvoudig blijken of meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. Verder geeft de toelichting op artikel 5.6 richting: "Van een renovatie van de integrale gebouwschil is bijvoorbeeld sprake wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd, waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweis."