Financiële ruimte bij fusie

Staatssecretaris Dekker wil schoolbesturen ondersteunen bij het inspelen op teruglopende leerlingenaantallen ten gevolge van demografische krimp. Op 30 juni 2014 heeft de staatssecretaris met de Tweede Kamer gesproken over de maatregelen die hij neemt om scholen te helpen bij de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling. De regeling fusietoets is ondertussen aangepast. Een belangrijke maatregel is de compensatie voor fuserende scholen voor het bekostigingsverlies als gevolg van de fusie.

Financiële compensatie
De staatssecretaris biedt financiële ruimte als scholen worden samengevoegd. Deze verruimde samenvoegingsregeling geldt ook voor scholen die per 1 augustus 2014 zijn gefuseerd:

Wanneer gaat de regeling in en geldt de regeling ook voor eerdere fusies?
Volgens de huidige regeling krijgen scholen die zijn samengevoegd op:
- 1 augustus 2012, in het schooljaar 2015-2016 40 procent en daarna telkens 20 procent minder
- 1 augustus 2013, in het schooljaar 2015-2016 60 procent en daarna telkens 20 procent minder
- 1 augustus 2014, in het schooljaar 2015-2016 80 procent en daarna telkens 20 procent minder

Dit verandert nu. Fusies die op of na 1 augustus 2012 hebben plaatsgevonden zullen instromen in de nieuwe (tijdelijke) regeling. Daarbij geldt dat er nooit langer dan zes jaar compensatie wordt gegeven. Er wordt geen aanvulling gegeven op bedragen die voor 1 augustus 2015 zijn ontvangen. Dus als een school in het schooljaar 2014-2015 40 procent compensatie heeft ontvangen, wordt dat niet met terugwerkende kracht 100 procent. Wel krijgt de school volgens de nieuwe regeling in het schooljaar 2015-2016 100 procent.

Volgens de nieuwe regeling krijgen de scholen die zijn samengevoegd op:
- 1 augustus 2012, met ingang van 1 augustus 2015 drie jaar 100 procent
- 1 augustus 2013, met ingang van 1 augustus 2015 vier jaar 100 procent
- 1 augustus 2014, met ingang van 1 augustus 2015 vijf jaar 100 procent

Wanneer stopt de verruimde regeling?
De komende vijf jaar is de compensatie optimaal. Die periode start op 1 augustus 2015 en stopt na 1 augustus 2019. Fuseren na 1 augustus 2019 brengt minder compensatie met zich mee dan in de jaren daarvoor. Fusies die op 1 augustus 2025 nog recht hebben op geld op grond van de tijdelijke samenvoegingsregeling, stromen vanaf die datum terug in de oude regeling die vijf jaar compensatie geeft. Een school die op 1 augustus 2023 fuseert en daarom in het schooljaar 2023-2024 en in het schooljaar 2024-2025 100 procent compensatie heeft ontvangen, krijgt dus in het schooljaar 2025-2026 60 procent en daarna telkens 20 procent minder.

Door de terugstroom in de oude regeling krijgen scholen die zijn samengevoegd op:
- 1 augustus 2020, met ingang van 1 augustus 2025 0 procent
- 1 augustus 2021, met ingang van 1 augustus 2025 één jaar 20 procent en daarna 0 procent
- 1 augustus 2022, met ingang van 1 augustus 2025 één jaar 40 procent en daarna telkens 20 procent minder
- 1 augustus 2023, met ingang van 1 augustus 2025 één jaar 60 procent en daarna telkens 20 procent minder
- 1 augustus 2024, met ingang van 1 augustus 2025 één jaar 80 procent en daarna telkens 20 procent minder