Regionale samenwerking onderwijs aan nieuwkomers

Scholen, schoolbesturen, gemeenten, het COA en verschillende ministeries hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om op veel plekken in het land asielzoekersonderwijs te organiseren. De bewindslieden van OCW hebben op 23 februari 2017 een voortgangsrapportage over het onderwijs aan asielzoekers naar de Tweede Kamer gestuurd. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker complimenteren alle betrokkenen met de gedrevenheid waarmee zij zich inzetten voor dit onderwijs. 

In de voortgangsrapportage wordt stilgestaan bij de stappen die zijn gezet om de basis onder het asielzoekersonderwijs op orde te krijgen. In het primair onderwijs betreft het maatwerkbekostiging voor kinderen die nog geen jaar in Nederland zijn én voor tweedejaars nieuwkomers. Binnenkort komt er een handreiking voor nieuwkomersonderwijs op basisscholen beschikbaar. Hierin is aandacht voor de theorie en praktijk van begeleiding, lesgeven en organisatie van dit onderwijs. Ook wordt onderzocht of verdere ontwikkeling van gespecialiseerd lesmateriaal mogelijk is. Bovendien is het de bedoeling een deel van de Lerarenbeurs beschikbaar te stellen voor het opleiden van NT2-docenten.

Tips en voorbeelden
Op 10 februari 2017 hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de wethouders van de zogenoemde centrumgemeenten opgeroepen om regionale samenwerking te stimuleren bij het bieden van onderwijs aan nieuwkomers tot 18 jaar. De brief aan de wethouders bevat ook tips en voorbeelden van regionale samenwerking. Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en de overige gemeenten zijn geïnformeerd over deze brief.

Regionale samenwerking kan het verschil maken in het onderwijs aan nieuwkomers. Natuurlijk bestaat er geen blauwdruk voor deze samenwerking. Het succes zit in oplossingen die aansluiten bij de omstandigheden in een regio. Op dit moment is er minder instroom van nieuwe asielzoekers. Wel is er een toename van het aantal gezinsherenigingen. Hierdoor krijgen scholen overal in het land te maken met nieuwkomers die onderwijs op maat nodig hebben. Samenwerking tussen scholen kan bijvoorbeeld leiden tot het bundelen van expertise, het opzetten van gezamenlijke taalklassen, een eenduidige aanpak en goede begeleiding tijdens de hele schoolloopbaan van een leerling.

Meer informatie
Op www.lowan.nl vindt u achtergrondinformatie, veel gestelde vragen, voorbeelden van convenanten en het informatiedocument over onderwijs aan asielzoekerskinderen. In dit informatiedocument staan de rollen beschreven in de samenwerking tussen de scholen en schoolbesturen, de gemeente, COA, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, LOWAN, de ministeries van OCW en Veiligheid en Justitie en de Inspectie van het Onderwijs.