Godsdienstonderwijs op openbare scholen

In de Wet op het primair onderwijs is vastgelegd dat op openbare scholen de mogelijkheid bestaat dat hun leerlingen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs volgen. Op verzoek van ouders kunnen op de school dergelijke lessen binnen de reguliere schooltijden verzorgd worden. Bij voldoende belangstelling komt daarvoor een leraar van buiten de school. Voor de kinderen die niet aan deze lessen deelnemen, organiseert de school een andere onderwijsactiviteit.

De lessen worden verzorgd door leraren van het Dienstencentrum GVO/HVO. Het Dienstencentrum is in 2009 opgericht door de vijf organisaties die godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs aanbieden op openbare scholen. Het ministerie van OCW verstrekt hiervoor jaarlijks een subsidie.

Om de continuïteit van godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te waarborgen, hebben PvdA, CU en CDA een initiatiefvoorstel ingediend dat de subsidieverstrekking voor dit onderwijs door het ministerie van OCW wettelijk verankert. Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft op 14 februari 2017 met het wetsvoorstel ingestemd. Het ministerie van OCW zal in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) de nadere invulling van de subsidieregeling vastleggen.

Zodra de wet in werking is getreden, moeten openbare scholen in hun schoolgids opnemen hoe ouders voor hun kinderen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kunnen aanvragen.