Eindtoets PO

Alle basisscholen hebben zich ondertussen aangemeld voor een eindtoets. De keuze is dit schooljaar ruim, met in totaal zes eindtoetsen. Naast de Centrale Eindtoets die de overheid aanbiedt, kunnen scholen kiezen tussen de IEP Eindtoets, Route 8 (sinds 2014/2015 op de markt), en de Dia-eindtoets, de CESAN Eindtoets en de AMN Eindtoets (sinds 2016/2017 op de markt). Welke toets u ook kiest, u moet erop kunnen vertrouwen dat alle toetsen tot dezelfde resultaten leiden. Het afgelopen schooljaar was dat nog onvoldoende het geval, zo bleek bij de tussenevaluatie van de Wet eindtoetsing.

Staatssecretaris Dekker heeft dit in zijn brief van 27 januari 2017 aan de Tweede Kamer laten weten. De brief ging vergezeld van een rapport over de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen. Dit voorjaar zetten de toetsaanbieders stappen om ervoor te zorgen dat de toetsen het komend jaar tot onderling vergelijkbare resultaten leiden, zowel op het punt van de beheersing van de referentieniveaus, als met betrekking tot de schooladviezen.

Heroverweging en bijstelling van het schooladvies
Een ander aandachtspunt bij de tussenevaluatie was de vraag of scholen hun schooladvies wel bijstellen, naar aanleiding van een hoger toetsresultaat. Het afgelopen jaar was een duidelijke toename te zien in het aantal adviezen dat na de eindtoets werd bijgesteld. Partijen in de Tweede Kamer maken zich echter zorgen over het relatief kleine aantal bijstellingen. Dit vooral met het oog op kansengelijkheid voor alle leerlingen. Daarom hebben zij gepleit voor verplichte bijstelling bij een hoger toetsresultaat. In het Kamerdebat hierover is een motie in die strekking ingediend, maar deze is aangehouden. Vooralsnog blijft heroverweging dus verplicht, maar is er geen verplichting om het schooladvies naar boven bij te stellen.