Wetsvoorstel lerarenregister

De Eerste Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met de invoering van de wet Beroep leraar en lerarenregister, die het beroep van leraren afbakent en het recht op nascholing vastlegt. Deze wet beschrijft de zeggenschap van leraren over het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school. Via een landelijke deelnemersvergadering bepalen alle registerleraren samen als beroepsgroep de criteria voor herregistratie en de valideringsregels, die de scholingsbehoefte van leraren weerspiegelen.

Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen, beschikt een leraar over de juiste papieren en houdt hij zijn vak bij. Het lerarenregister maakt zichtbaar welke leraren daaraan voldoen. Om een zorgvuldige invoering mogelijk te maken, gaat het register vanaf 1 augustus 2018 van start.

De wet is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Onderwijscoöperatie, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep bestaande uit de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voorgezet Onderwijs.

Online register
In het lerarenregister worden alleen bevoegde leraren opgenomen. Het register is een online systeem waarin leraren zichtbaar maken dat ze hun kennis en kunde op peil houden door hun na- en bijscholing vast te leggen. Ook als je je diploma op zak hebt, is het belangrijk om je te blijven professionaliseren. De beroepsgroep bepaalt zelf de inrichting en de inhoud van het register, bijvoorbeeld door vast te stellen aan welke scholingseisen een leraar moet voldoen.

Iedere vier jaar wordt een inschrijving opnieuw beoordeeld. Leraren die niet voldoen aan de door de leraren vastgestelde criteria krijgen een aantekening bij hun vermelding in het lerarenregister. Deze aantekening vervalt als de leraren kunnen aantonen dat hun vaardigheden weer op orde zijn. Leraren die (nog) niet bevoegd zijn, worden opgenomen in het registervoorportaal.