Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Schoolleiderstegemoetkoming: aangepaste regeling

Een schoolleider kan op grond van de Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Het bedrag per studieverlofuur bedraagt €49 per uur voor het basisonderwijs en €53 per uur voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Startdatum
De subsidieregeling is op twee onderdelen aangepast. Schoolleiders die op of na 8 oktober 2016 zijn gestart met een masteropleiding, komen nu ook in aanmerking voor subsidie. Tot nu toe kon slechts subsidie worden aangevraagd vóór aanvang van de masteropleiding. Na de aankondiging van deze regeling voor schoolleiders op de Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober 2016 zijn sommige schoolleiders meteen begonnen aan een masteropleiding, waarbij zij rekenden op subsidiëring vanuit de nog te verschijnen regeling. Om studie-uitval van deze groep te voorkomen is de regeling daarom verruimd.

Premastertraject
Daarnaast blijken veel schoolleiders een masteropleiding te willen volgen waarvoor een premastertraject vereist is. Ook hiermee wordt nu rekening gehouden in de regeling. Ook voor het volgen van een premastertraject kan nu dus subsidie worden aangevraagd. Dit is echter altijd in combinatie met de aanvraag van subsidie voor een masteropleiding.

Het aanvragen van subsidie voor deze regeling kan dit jaar nog tot 15 oktober. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen).