Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Lerarentekort

Op 29 juni 2017 heeft de Tweede Kamer in een plenair debat met de demissionaire bewindslieden van OCW gesproken over het lerarentekort in het basisonderwijs. Het lerarentekort staat volop in de belangstelling, zowel in de media als in de politiek. Leraren vragen daarnaast ook aandacht voor de werkdruk en de salarissen in het primair onderwijs. Er zijn snel meer leraren nodig. Als er niets gebeurt, dan zal er in 2025 een tekort zijn van ruim 10.000 fte aan leraren en schoolleiders in het primair onderwijs.

Om te voorkomen dat dit tekort ontstaat, hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in februari 2017 een plan van aanpak lerarentekort naar de Tweede Kamer gestuurd. In aanvulling op dit plan hebben zij op 26 juni een aantal extra maatregelen aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Ook stuurden zij een brief aan de Tweede Kamer over de beloningen.

Aanvullende maatregelen
In het plan van aanpak lerarentekort dat in februari naar de Tweede Kamer is gestuurd, hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker langs vijf oplossingsrichtingen acties opgezet om het lerarentekort in de verschillende onderwijssectoren terug te dringen. Voor het primair onderwijs zijn deze acties nagenoeg allemaal uitgevoerd, maar gezien de urgentie van het vraagstuk is er meer nodig. Daarom hebben de bewindslieden de volgende aanvullende maatregelen genomen:

• In regio’s waarin het lerarentekort nu het meest urgent is, wordt een regionale aanpak opgezet. Schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeenten, de sociale partners en het ministerie van OCW bekijken met elkaar wat de belangrijkste oorzaken zijn van het lerarentekort en welke oplossingen het meest geschikt zijn in de betreffende regio. Deze regionale aanpak start in de vier grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) en in Noord-Gelderland en Centraal-Groningen.

• Het wordt gemakkelijker voor geïnteresseerden in het lerarenberoep om informatie te vinden over het lerarenberoep, bijvoorbeeld door alle informatie te presenteren via één loket.

• De regeling zij-instroom wordt verbreed voor leraren die de overstap van het voortgezet naar het primair onderwijs willen maken.

• OCW maakt de pilot zij-instroom van het Arbeidsmarktplatform PO financieel mogelijk. Het Arbeidsmarktplatform PO start komend schooljaar een pilot in diverse regio’s rond zij-instroom en instroom in de deeltijdopleidingen PO, waarin aandacht wordt besteed aan de werving, selectie en begeleiding van de zij-instromers.

• Hybride docentschap in het onderwijs wordt gestimuleerd door met enkele organisaties een pact te sluiten om een deel van hun personeel voor een deel van hun tijd vrij te roosteren om les te geven en een onderwijsbevoegdheid te halen.

• OCW stelt €1,25 miljoen beschikbaar voor scholing van mensen die eerder in het primair onderwijs hebben gewerkt en die nu vanuit een uitkeringssituatie willen terugkeren naar het PO.

Kamerdebat
Het Kamerdebat ging vooral ook over het verhogen van de salarissen, de werkdruk, zij-instroom, de instroom op de pabo’s, carrièreperspectieven en de afspraken met sociale partners over de functiemix. De minister en staatssecretaris gaven aan dat het lerarentekort alleen met een combinatie van verschillende maatregelen op landelijk én regionaal niveau kan worden tegengegaan. Daarbij moet worden samengewerkt door verschillende partijen die ieder een eigen rol hebben. Dit geldt onder andere voor de Rijksoverheid, de onderwijsbonden, sociale partners, lerarenopleidingen, schoolbesturen en lokale overheden. Wat betreft de beloningen is er nu geen ruimte in de begroting om een generieke salarisverhoging door te voeren. Bovendien is het kabinet nu demissionair en zal het geen grote beslissingen meer nemen.

Toezeggingen
Ook hebben de bewindslieden aan aantal toezeggingen gedaan aan de Kamer. Zo komt er een verkenning naar de mogelijkheden om de lerarenbeurs open te stellen voor mbo-opgeleide onderwijsassistenten. De acties rond zij-instroom worden beter gebundeld. Daarnaast zullen AOW’ers worden meegenomen in het benaderen van de stille reserve. Ook zullen de bewindslieden het plan van Kamerlid Bruins voor meer mannen in de klas in ontvangst nemen. Zij zullen bekijken op welke manier ze een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van dit plan.

Moties
Op 4 juli heeft de Kamer over een aantal ingediende moties gestemd. Er is toen één motie van het Kamerlid Kwint (SP) aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht om, in samenwerking met onderwijsassistenten, scholen en lerarenopleidingen, met een uitgewerkt plan te komen om de doorstroom van onderwijsassistenten naar de pabo te stimuleren en te vergemakkelijken – en daarin voorstellen te doen die rekening houden met de problematiek rondom inkomstenderving en hoge kosten voor het collegegeld.