Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Subsidieregeling Doorstroomprogramma’s PO-VO

Wanneer overgangen ertoe leiden dat leerlingen minder ambitieuze studiekeuzes maken of eerder uitvallen in het vervolgonderwijs dan op basis van hun cognitieve talenten verwacht mag worden, blijft talent nodeloos onbenut. Soepele overgangen, met lage drempels, hoge verwachtingen en goede begeleiding zijn daarom cruciaal om talenten te benutten. Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat ook zoveel mogelijk vasthouden, kunnen samenwerkende basisscholen en middelbare scholen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s PO-VO.

Actieplan Gelijke Kansen
Via het Actieplan Gelijke Kansen is hiervoor geld beschikbaar gesteld. De Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is op 5 juli 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is bedoeld als stimulans voor scholen om programma’s te ontwikkelen die zijn gericht op het stimuleren van een soepele doorstroom voor kwetsbare leerlingen. Een doorstroomprogramma moet in ieder geval inzetten op ouderbetrokkenheid, kennis en vaardigheden die binnen (de overgang naar) het voortgezet onderwijs van belang zijn, en ook op de randvoorwaarden die nodig zijn om in het voortgezet onderwijs tot leren te komen.

Subsidie aanvragen?
Subsidieaanvragen kunnen tot 1 oktober 2017 worden ingediend via een aanvraagformulier op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Meer informatie over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier vindt u op de website van DUS-I.