Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Kwaliteitsborging bestuur en intern toezicht

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor goed bestuur in het onderwijs, mede naar aanleiding van een aantal incidenten. In 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Die wet bracht de randvoorwaarden voor goed bestuur in het onderwijs verder op orde. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft minister Bussemaker toegezegd om een brief te sturen over kwaliteitsborging van bestuur en intern toezicht in het onderwijs.

In haar brief van 23 juni 2017 beschrijft de minister de ontwikkeling in de afgelopen decennia naar een governancestelsel met relatief veel autonomie voor schoolbesturen. In het primair en voortgezet onderwijs heeft die ontwikkeling later plaatsgevonden dan in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Zo zijn de verplichte scheiding van bestuur en intern toezicht en de lumpsumfinanciering nog relatief jong in het funderend onderwijs.

Kwaliteitszorg en verantwoording
Uit de stelselreview van de OESO bleek vorig jaar dat het Nederlandse systeem met veel autonomie leidt tot een kwalitatief hoogwaardig en divers onderwijsaanbod, maar ook dat bij veel besturen in het funderend onderwijs de kwaliteitszorg nog beter kan. Ook kan de verantwoording in de jaarverslagen beter en worden deze nog door te veel besturen niet actief openbaar gemaakt. Ten slotte blijkt uit de stelselreview dat er verbetering mogelijk is in de controlerende rol en de werkgeversrol van het intern toezicht.

De minister is positief over de vele ontwikkelingen die op dit gebied in de sectoren zichtbaar zijn. Tegelijkertijd roept ze bestuurders en intern toezichthouders, sectororganisaties en beroepsorganisaties in het onderwijs op om deze initiatieven te verbreden en minder vrijblijvend te maken. Op verzoek van de Eerste Kamer is ook gekeken naar vergelijkbare ontwikkelingen in de zorg en de woningcorporatiesector in de afgelopen jaren. De onderwijssectoren kunnen bij de ontwikkeling van bestuur en intern toezicht leren van elkaar én van deze andere semipublieke sectoren. De bewindslieden van OCW willen hierover graag het gesprek blijven voeren met alle betrokken partijen in het onderwijs.