< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 6, Nummer 2, 30 september 2016

Nieuwsbrief voor professionals die samenwerken aan de aanpak van High Impact Crime.

Inhoudsopgave

Tips tegen criminaliteit tijdens Week van de VeiligheidVan 10 tot en met 16 oktober 2016 (week 41) is de Week van de Veiligheid. Veiligheid in de onderneming staat in die week centraal.
 
Het thema van dit jaar is 'Ben jij voorbereid op criminaliteit?' Dagelijks zendt het ministerie van Veiligheid en Justitie op de radio een andere commercial uit, met steeds een belangrijke tip, zoals: laat al het personeel een veiligheidscursus volgen, leeg regelmatig de kassa en open en sluit nooit alleen. Veel gemeenten organiseren activiteiten om ondernemers te steunen in hun strijd tegen criminaliteit. Ook vinden er veel acties plaats tegen woninginbraak, fietsendiefstal, straatroof en overvallen. Lees meer

Congres: ‘Overvallen in Nederland - Verder met onze succesvolle aanpak’

Op 12 oktober vindt in Rotterdam het congres ‘Overvallen in Nederland’ plaats. De bijeenkomst start om 9.30 uur en duurt tot 14.30 uur. Locatie is de SS Rotterdam, 3e Katendrechtse Hoofd 25, Rotterdam.
 
Het aantal overvallen in Nederland is sinds 2009 gedaald met bijna 60 procent. Dat is geen toeval, maar het resultaat van stevige samenwerking tussen het bedrijfsleven, politie, justitie en gemeenten. Nu is het zaak om dit succes voort te zetten. Door koers te houden en niet te verslappen. Op woensdag 12 oktober 2016 gaan we hiermee aan de slag. We bedenken nieuwe manieren om overvallen op de agenda te houden en de samenwerking nog beter te maken. Sprekers zijn onder andere Ahmed Aboutaleb, voorzitter van de Taskforce Overvallen en minister Ard van der Steur. Astronaut André Kuipers spreekt over innovatie en criminoloog Cyrille Fijnaut en criminologisch onderzoeker Ben Rovers geven op basis van onderzoek hun visie op hoe verder met een succesvolle aanpak. En er zijn workshops als ‘Pak een plofkraak aan’ en ‘Oefen virtueel tegen een overval’. Aanmelden kan hier

Campagne Stop Heling flitsend van start

Op 15 september heeft minister Ard van der Steur samen met de politie in Den Haag het startschot gegeven voor de campagne ‘Registreer je waardevolle spullen’. De campagne is een onderdeel van de Stop Heling-campagne die beoogt heling verder terug te dringen. Heling is een belangrijke facilitator voor het plegen van high impact crimes. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 80% van de goederen gestolen wordt om deze vervolgens weer door te verkopen.
 
Veel waardevolle goederen zijn voorzien van een uniek nummer. Als deze nummers in de app van Stop Heling geregistreerd zijn, helpt dit na diefstal om de spullen weer terug te krijgen. Bovendien draagt de registratie bij aan het vergroten van de pakkans van dieven. Daarom roept de minister van Veiligheid en Justitie in de campagne iedereen op zijn eigendommen te registreren. Voor gemeenten die de campagne op lokaal niveau willen ondersteunen, is een toolkit beschikbaar op maakhetzeniettemakkelijk.nl. Op deze site staat ook campagnemateriaal om te stimuleren dat mensen het serienummer controleren voordat ze een tweedehands goed aanschaffen.
 

1,2 miljoen Nederlanders zijn bereid tot heling

9% van de Nederlandse bevolking geeft aan bereid te zijn tot de aanschaf van gestolen goederen. Dit blijkt uit het onderzoek Focus op heling dat het bureau Beke in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft uitgevoerd.
 
Voor het eerst is in een representatieve steekproef onderzocht hoe Nederlanders oordelen over heling. En dan blijkt dat niet alleen een relatief hoog percentage van de bevolking geen problemen ziet om zich zelf aan heling schuldig te maken, maar ook dat 70% tot 80% van de respondenten de pakkans als klein tot zeer klein inschat. Het onderzoek gaat ook in op de verschillende typen helers, van ‘gewone’ burgers en veelplegers tot reguliere bedrijven en criminele organisaties.

Nederland loopt met zijn helingaanpak internationaal ver voorop, constateren de onderzoekers. Maar zij signaleren ook nieuwe ontwikkelingen die om een antwoord vragen, zoals de toegenomen gelegenheid om via het internet gestolen goederen te slijten en de toename van het aantal pop-up bedrijven die kortstondig in onder meer winkelcentra en hotels opduiken en zo onder de radar van de lokale autoriteiten blijven. Het rapport Focus op heling is gratis te downloaden via wodc.nl.

Gratis loket voor meldplicht opkopers

In de Week van de Veiligheid wordt het Digitaal Opkopers Loket (DOL) gelanceerd. Hiermee kunnen opkopers eenvoudig voldoen aan hun wettelijke meldplicht.
 
Opkopers zijn op basis van artikel 437ter Sr verplicht zich te melden bij de gemeente waar zij handel willen drijven. Tot nu toe laten veel gemeenten deze meldplicht fysiek of schriftelijk verlopen. Met het DOL kan dat straks geheel geautomatiseerd. Bovendien zorgt het DOL ervoor dat de gegevens van de opkopers up-to-date blijven, wat weer handig is voor de handhaving van de registratieplicht van opkopers door de politie en boa’s. Gemeenten die belangstelling hebben voor het gratis gebruik van het DOL, kunnen zich wenden tot: joeri.vig@hetccv.nl.

Gezamenlijke Almeerse aanpak woninginbraken in huurwoningen

Op woensdag 14 september trapte burgemeester Weerwind van Almere het project Veilig Wonen af met het symbolische installeren van het eerste slot in een huurwoning.

In dit project werken de drie Almeerse woningcorporaties Goede Stede, de Alliantie en Ymere nauw samen met de gemeente aan de aanpak van woninginbraken door bijna 800 woningen inbraakveiliger te maken. Burgemeester Weerwind: “Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking tussen gemeente, politie, corporaties, bewoners en bedrijven essentieel is voor een succesvolle aanpak van de woninginbraken. Dit project is uniek, omdat voor het eerst op zo’n grote schaal zoveel corporatiewoningen worden aangepakt. Dank aan de bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie en dank aan de drie corporaties voor de financiële middelen die zij hiervoor hebben vrijgemaakt.”

Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt in 2016 maximaal twee miljoen euro beschikbaar voor samenwerkingsprojecten van gemeente(n) met woningbouwcorporatie(s) en andere huiseigenaren om de inbraakveiligheid van woningen te verbeteren in gebieden waar relatief vaak wordt ingebroken, met als voorwaarde dat andere partijen meebetalen. Vragen over de bijdrage van het Rijk rond inbraakpreventie? Neem dan contact op met Rob Teijl, projectleider Woninginbraken van het ministerie: r.teijl@minvenj.nl.

Succesvol sportproject Alleen jij bepaalt (AJB) overgedragen aan Stichting Laureus

Per 1 september heeft Laureus Foundation the Netherlands de uitvoering van het project ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ overgenomen. Dit project is erop gericht jongeren via sport een fundament te laten leggen onder hun toekomst.

Laureus Nederland benut sport om de sociale en maatschappelijke achterstandspositie van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in Nederland te verbeteren. Het project ‘Alleen jij bepaalt’ past dus goed bij deze organisatie.


Sport blijkt zeer bruikbaar voor gedragsinterventies die risicojongeren op het rechte pad houden. Ook in AJB worden hiermee goede resultaten geboekt. AJB blijft dan ook doorgroeien. Het project gaat nu een andere fase in, vandaar dat een overdracht naar Laureus logisch was. Hanneke Sint, portefeuillehouder Aanpak High Impact Crime en hier op de foto met Z.K.H. Prins Pieter-Christiaan van Oranje, voorzitter van Laureus Foundation the Netherlands: ‘VenJ blijft het succesvolle preventieproject wel mede ondersteunen.’

Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers

Op 1 januari 2017 treedt de wet Middelenonderzoek bij geweldplegers in werking. Deze wet biedt de politie de mogelijkheid een alcohol- en/of drugstest af te nemen bij een aanwijzing voor geweldpleging onder invloed.
 
Geweldplegers die alcohol of drugs boven een bepaalde grenswaarde hebben gebruikt, kunnen vanaf 1 januari in het strafrechtelijke traject rekenen op zwaardere sancties. Die sanctie kan bestaan uit een hogere strafeis of extra bijzondere voorwaarden die ingrijpen in het middelenmisbruik. Omdat de politie straks apart registreert op middelengebruik, kan ook interessante informatie voor gemeenten beschikbaar komen, bijvoorbeeld om het verslavingsbeleid nader vorm te geven of de handhaving van de DHW aan te scherpen. In de eerste helft van 2017 zullen de toepassingsmogelijkheden voor gemeenten verder uitgewerkt worden.
 

Dronken jongeren schrikken van zichzelf

Beelden van eigen dronkenschap kunnen leiden tot minder alcoholmisbruik door jongeren. Dit blijkt uit een evaluatie van het Amersfoortse project De Confrontatie, dat door het Trimbos-instituut is uitgevoerd.
 
In het Amersfoortse uitgaansleven worden dronken jongeren door de politie gefilmd met helmcamera’s. Daags erna worden ze samen met hun ouders op het politiebureau uitgenodigd om de beelden te bekijken. Die aanpak lijkt effect te hebben. Tijdens de gesprekken op het bureau wordt niet ingegaan op de gezondheidsschade op langere termijn, omdat jongeren daar minder gevoelig voor zijn. Wat wel direct indruk op hen maakt, zijn de gevaren van alcoholmisbruik voor hun eigen veiligheid. Onder invloed is de kans op een beroving of ongewenste seksuele handelingen groter. Voor veel jongeren is dat een eyeopener, die ertoe leidt dat ze hun alcoholgebruik matigen. Het evaluatierapport is te downloaden via trimbos.nl.

Preventie Netwerk Geweld voor gemeenten

Altijd al willen weten wat effectieve maatregelen zijn tegen geweld? En wat de laatste trends zijn? En hoe collega-gemeenten het geweld bestrijden? En wie je daarvoor bij die gemeente kan benaderen? Meld je dan aan voor het Preventie Netwerk Geweld!

 Dit najaar wordt op initiatief van het ministerie van VenJ het Preventie Netwerk Geweld opgericht. Alle gemeenten zijn van harte welkom zich aan te sluiten. Via het Netwerk worden informatie, trends, contactpersonen en best practices uitgewisseld. Jaarlijks wordt er voor de deelnemers aan het Netwerk ook een geweldcollege georganiseerd. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: marjolijn.vanhest@hetccv.nl.

Colofon

De nieuwsbrief Aanval op HIC is een uitgave van de portefeuille Aanpak High Impact Crimes van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Deze richt zich op de bestrijding van: overvallen, straatroven, woninginbraken, heling en geweldsdelicten. De overheid werkt hierin samen met burgers en het bedrijfsleven.

Aanval op HIC informeert belangstellenden een paar keer per jaar over de activiteiten van de portefeuille Aanpak HIC.