< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 7, Nummer 2, 26 april 2017

Nieuwsbrief voor professionals die samenwerken aan de aanpak van High Impact Crime.

Inhoudsopgave

Cijfers HIC eerste kwartaal 2017 wederom gedaald

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de HIC-delicten over de gehele linie gedaald. Het aantal overvallen nam van januari tot en met maart 2017 af naar 360, een daling van 10% ten opzicht van het eerste kwartaal van 2016. Hiermee is het laagste niveau in twintig jaar behaald. Het aantal straatroven daalde in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 met 9%, naar 1.000. Deze dalende trend zet ook door bij woninginbraken, een afname van 6% tot een totaal van 15.965. Ook het aantal geweldsdelicten nam af in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016: een daling van 7% naar 18.168 (openlijke geweldpleging, bedreiging en mishandeling).

Harm Alarm inzetbaar tijdens inbraakpreventie activiteiten

Harm Alarm, de hoofdrolspeler uit de tv-commercial ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’, is in het hele land in te zetten om publiek te informeren over het nemen van preventiemaatregelen. Zo heeft Harm Alarm rond de kerstdagen folders uitgedeeld bij Utrecht Centraal en tijdens carnaval in de steegjes van Tilburg over het nemen van maatregelen om de kans op een woninginbraak te verkleinen.

De beroemde animatie richt zich niet alleen op het voorkomen van woninginbraak. Hij is ook actief in de campagnes over het tegengaan van heling (Stop Heling) en het terugdringen van diefstal van smartphones, tablets en laptops (Boefproof). Ook voor het informeren van het publiek over deze onderwerpen kunt u Harm Alarm inzetten.

U kun het pak reserveren, maar u moet wel zelf iemand regelen die in het pak wil kruipen. Aanvragen voor het (gratis) gebruik van het Harm Alaram-pak kunnen gericht worden aan het CCV, per e-mail naar harmalarm@hetccv.nl. Informatie over HIC-preventie

Congres buurtpreventie en domotica, 16 mei in Utrecht

Veel gemeenten zijn al druk met (digitale) buurtpreventie en weten precies hoe zij hun inwoners moeten betrekken om mee te doen. Bij andere gemeenten staat (digitale) buurtpreventie nog in de kinderschoenen. Bewoners worstelen met vragen en weten niet altijd waar ze terecht kunnen. Het CCV organiseert daarom het congres digitale buurtpreventie en domotica, bedoeld voor gemeenten en politie. Domotica zijn digitale toepassingen die een huis slimmer maken. Bijvoorbeeld op het gebied van inbraakpreventie of energiebesparing. Aanmelden

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ erkend als jeugdinterventie

Half maart heeft het Nederlands Jeugdinstituut ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB) erkend als goed onderbouwde justitiële jeugdinterventie. AJB biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs een gestructureerde vrijetijdsbesteding door ze aan het sporten te krijgen.

De commissie, bestaande uit wetenschappers en professionals uit de praktijk, ziet AJB als goed voorbeeld van een interventie waarbij risicojongeren een kans krijgen om zichzelf positief te ontwikkelen. Eerder al concludeerde de Universiteit van Amsterdam dat AJB een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van delinquent gedrag bij risicojongeren. AJB wordt opgenomen in de databank ‘effectieve interventies’, die is ontwikkeld voor gemeenten en jeugdzorginstellingen om effectief jeugdbeleid vorm te kunnen geven. Meer informatie

Schakelteam verwarde personen aan zet

'Verwarde personen' is een begrip dat niet meer weg te denken is in de samenleving. Het aantal incidenten, de overlast en de dreiging die deze groep veroorzaakt, blijven stijgen. Verschillende organisaties en instellingen bekommeren zich om deze moeilijke doelgroep. De aanpak van personen met verward gedrag sluit aan bij de persoonsgerichte aanpak van High Impact Crimes, waarbij het lokale en regionale domein actief worden ondersteund en gefaciliteerd.

Eind 2016 is het 'Schakelteam personen met verward gedrag' (foto), in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ en de VNG, geïnstalleerd. Dit team heeft als opdracht om vóór eind 2018 een sluitende aanpak voor deze doelgroep te implementeren. Mensen die verward gedrag vertonen, krijgen vaak niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Het gaat bij 'verwardheid' om een breed begrip dat moeilijk af te bakenen is: naast personen met GGZ problematiek gaat het ook om demente ouderen, verslaafden, of verstandelijk gehandicapten.

Vele organisaties en instellingen bekommeren zich om deze doelgroep. Soms is dat voldoende. Maar er zijn ook mensen die zo veel problemen hebben en veroorzaken dat er meer nodig is. Daarom werken alle ketenpartners samen aan een zeer intensieve, persoonsgerichte aanpak.

Om meer zicht te krijgen op de werkwijze en de doelgroep heeft het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond een aantal casussen op papier gezet. Doel is te komen tot een antwoord op de vraag: wat kan (en moet) er op operationeel en bestuurlijk niveau gedaan worden om personen met verward gedrag de juiste aanpak te geven? Zodat zij structureel op een plek terecht komen waar ze hun leven op orde krijgen en zo de overlast en dreiging op straat beperkt blijven. Brochure Ernstig verwarde personen

Muziekproject 'Wie wil je zijn?' in Tilburg afgerond

In april 2016 gingen achttien kwetsbare jongeren met het muziekproject ‘Wie wil jij zijn?’ van start. Elke week repeteerden ze onder begeleiding van muziekdocenten, jongerenwerkers en begeleiders. Rolmodellen stimuleerden de jongeren elkaar te versterken in hun muziekpassie. Doel van het traject is te voorkomen dat deze jongeren zonder diploma hun school verlaten en mogelijk in de criminaliteit terecht komen. Naast het samen maken van muziek stonden zaken als samenwerken, discipline, teamgeest en persoonlijke ontwikkeling centraal.

Zeventien jongeren hebben het project afgerond. De enige afvaller was verhuisd, waardoor deelname werd bemoeilijkt. Van de overige deelnemers hebben er twee alsnog strafbare feiten gepleegd, waarvoor zij zijn gestraft. Na het tonen van berouw, hebben zij aantoonbaar positieve keuzes gemaakt en mochten zij het project afronden. In maart van dit jaar werd het traject afgesloten met een concert in de Hall of Fame in aanwezigheid van Peter Noordanus, burgermeester van Tilburg. Op Koningsdag treden de deelnemers op voor het koningspaar tijdens hun wandeling door Tilburg.

Checklist voor betere samenwerking politie en scholen

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het CCV een checklist opgesteld voor het optimaliseren van de wederzijdse samenwerking tussen politie en scholen bij het bevorderen van een veilig schoolklimaat. De checklist besteedt onder meer aandacht aan het gezamenlijk inventariseren van de veiligheidsproblemen en het formuleren van afspraken over de wijze van optreden in het geval van incidenten op en rond school. In de bijlage is een groot aantal voorbeelden van afspraken en acties opgenomen. De checklist is in april officieel gelanceerd. Checklist samenwerking politie-scholen

Eerste aansluitingen op de Alcoholmeter

Op 16 januari 2017 zijn het OM, de (verslavings)reclassering en het ministerie van Veiligheid en Justitie in de eenheden Oost en Rotterdam een proef gestart met de Alcoholmeter, een enkelband die 24/7 meet of er alcohol gebruikt is. De Alcoholmeter beoogt het toezicht op de naleving van het alcoholverbod, dat tot nu toe via steekproefsgewijze urinecontroles verloopt, te verbeteren. Inmiddels zijn de eerste personen in een vrijwillig kader aangesloten. Onze zuiderburen zijn zeer belangstellend en overwegen een vergelijkbare pilot, voor rijden onder invloed, op te zetten. In de VS wordt al veel langer gebruik gemaakt van de Alcoholmeter en zijn de resultaten zeer positief.

Digitaal Opkopers Register verovert Nederland

De landelijke uitrol van het Digitale Opkopers Register wordt onverdroten voortgezet. Inmiddels zijn in 285 gemeenten 3.772 opkopers aangesloten. Ook het Digitale Opkopers Loket (DOL) - de digitale variant ter vervulling van de meldplicht van opkopers (art. 437ter Sr) – is in een groeiend aantal gemeentelijke sites geïnstalleerd. Actueel overzicht van aangesloten gemeenten

Branchespecifieke kaart live

In de oude versie van het DOR werden twee soorten goederenkaarten gebruikt: een voor unieke en een voor niet-unieke goederen. In de nieuwe release van DOR is dit veranderd. In het DOR zijn nu voor acht verschillende branches goederenkaarten te vinden.

  1. Consumentenelektronica
  2. Gereedschap
  3. Kunst en antiek
  4. Metaal
  5. Sieraden, horloges en edelmetalen
  6. Vaartuigen
  7. Voertuigen
  8. Wit- en bruingoed

Bij het invoeren van een goed hoeft de opkoper in een pop-up scherm alleen de plaatjes te selecteren die van toepassing zijn. Behalve dat dit de invoer versnelt en vereenvoudigt, zorgen de kaarten er ook voor dat er meer uniformiteit komt in de registratie. En meer uniformiteit is weer gunstig voor het aantal meldingen dat er gesloten goederen zijn aangeboden.
 

Onderzoek toont aan: mindfulness in detentie helpt

In 2012 verscheen het WODC-rapport 'Gedragsinterventies voor Justitiabelen’. Hierin werd Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) als interventie beschreven. De Boeddhistische Geestelijke Verzorging organiseerde in zes PI's trainingen. Deze MBSR-trainingen werden aangeboden om een laag zelfvertrouwen en een hoge stressgevoeligheid onder gedetineerden te verbeteren. Een eerste pilotstudie liet positieve resultaten zien. Op verzoek van de Dienst Justitiele Instellingen en de portefeuille Aanpak HIC heeft de Universiteit Leiden onlangs een plan- en procesevaluatie uitgevoerd.

Volgens het onderzoek blijkt mindfulness in detentie te werken. Zo toont deze studie aan dat trainingen mindfulness de cognitieve hersenfuncties versterken, waardoor meer impulscontrole ontstaat. Daarnaast is er veel wetenschappelijk bewijs gevonden dat een training mindfulness leidt tot een effectievere stresshantering en zelfregulatie van emoties, en dat zelfvertrouwen en het persoonlijk welbevinden er positief door worden beïnvloed. HIC-plegers rapporteren na een training mindfulness minder intense boosheid. Ook geven zij vaker dan niet-HIC-plegers aan dat ze na boosheid beter tot rust kunnen komen. HIC-plegers lijken baat te hebben bij de training, maar om meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van mindfulness is meer onderzoek nodig.

Colofon

De nieuwsbrief Aanval op HIC is een uitgave van de portefeuille Aanpak High Impact Crimes van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aanval op HIC informeert belangstellenden een paar keer per jaar over de activiteiten van de portefeuille Aanpak HIC.

Deze richt zich op de bestrijding van: overvallen, straatroven, woninginbraken, heling en geweldsdelicten. De overheid werkt hierin samen met burgers en het bedrijfsleven.