< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 7, Nummer 1, 20 januari 2017

Nieuwsbrief voor professionals die samenwerken aan de aanpak van High Impact Crime.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Beste lezer,
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief Aanval op HIC van het nieuwe jaar. 2016 was een succesvol jaar. De exacte jaarcijfers volgen later, maar we kunnen u wel alvast een indicatie geven.  Op alle HIC-delicten zien wij een daling ten opzichte van 2015:

  • Het aantal overvallen daalde met ongeveer 8%.
  • Het aantal straatroven nam af met ongeveer 12%.
  • Het aantal woninginbraken kende een daling van ongeveer 14%.
  • Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven nam af met ongeveer 4%.
 
Dat zijn mooie resultaten, die wij nooit hebben kunnen bereiken zonder uw hulp. Daarvoor zijn wij u zeer erkentelijk. Maar wij gaan door. Ook de komende jaren zetten wij ons in voor een verdere daling van het aantal HIC-delicten. Wij hopen ook dan weer op u te kunnen rekenen.
 
J.M.M. Sint, portefeuillehouder Aanpak High Impact Crimes, ministerie van Veiligheid en Justitie

Startbijeenkomst Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

In Alkmaar, Eindhoven en Veluwe-West is de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers op 1 januari 2017 als eerste ingevoerd. Ter voorbereiding hierop kwamen politie, OM, reclassering, NFI en GGD uit deze gebieden op 24 november 2016 in Maarssen bijeen. Ze kregen korte presentaties over de relatie tussen middelengebruik en geweld en over de lokale voorlichtingscampagne die de invoering van de nieuwe wet begeleidt. In de eerste workshop namen de ketenpartners per startgebied het nieuwe werkproces door en maakten afspraken over de uitvoering. In de daaropvolgende workshop, nu ingedeeld per ketenpartner, is besproken hoe het werkproces binnen de eigen organisatie geborgd wordt. De invoering in de drie startgebieden wordt geëvalueerd, zodat eventuele kinderziektes verholpen kunnen worden vóór de landelijke uitrol van de wet op 1 juli 2017. Lees meer over de Wet

Harm Alarm Bokaal gaat naar Rotterdam-Stad

De winnaar van de Harm Alarm bokaal 2016 is politiedistrict Rotterdam-Stad. De prijs werd 16 januari uitgereikt op het stadhuis van Rotterdam door minister Van der Steur in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb. In dat district daalde het aantal woninginbraken in december met maar liefst 61 procent. De districten Den Haag Centrum en Parkstad Limburg eindigen op een gedeelde tweede plaats met een daling van 51 procent. Het totaal aantal woninginbraken in Nederland daalde in 2016 met 14 procent ten opzichte van 2015. Lees meer

Op bezoek bij Living Lab in Eindhoven

Op 13 oktober 2016 waren de deelnemers van het platform Veilig Uitgaan bij het Living Lab van Eindhoven. De nieuwste technische snufjes werden vertoond om op basis van licht, geluid en camera’s het uitgaansgeweld op Stratumseind te beteugelen. Ook waren er presentaties over gedragsbeïnvloeding, alcoholmatiging, virtual reality training tegen overvallen in de horeca en recidive van plegers van uitgaansgeweld.

Actieprogramma in het OV gelanceerd

Om agressie en geweld in het openbaar vervoer te bestrijden hebben de OV-bedrijven, vakbonden, decentrale overheden, politie en de ministeries van IenM en VenJ op 25 oktober 2016 het actieprogramma ‘Sociale veiligheid in het openbaar vervoer’ gelanceerd. De aanpak is gebaseerd op de werkwijze waarmee de bestrijding van high impact crime goede resultaten heeft geboekt. Ingezet wordt op een dadergerichte aanpak, preventie, verbetering van de positie van slachtoffers, versterken van de samenwerking en betere uitwisseling van kennis. Het actieprogramma moet ertoe leiden dat het aantal incidenten per vervoerder afneemt tot het laagste niveau dat in de periode 2008-2015 is bereikt. Ook is de ambitie uitgesproken het veiligheidsgevoel van reizigers te doen toenemen naar een 8,0 en van OV-personeel naar een 7,5.

Ondertekening actieplan beveiliging mobiele apparatuur

Minder dan een op de vijf Nederlanders heeft zijn smartphone, laptop of tablet zodanig beveiligd dat hij zijn mobiele apparatuur bij diefstal onbruikbaar kan maken. Hierdoor loopt ruim 80% van de Nederlanders het risico dat persoonlijke gegevens na diefstal op straat belanden. Om die reden maken de minister samen met dertien partijen uit de telecom- en ICT-sector, die zijn aangesloten bij branchevereniging Nederland ICT, zich sterk voor deze betere beveiliging. Op 28 september 2016 werd een actieplan ondertekend om diefstal van mobiele apparatuur en misbruik van mobiele data terug te dringen. Lees meer

Minder agressie bij weigeren alcoholverkoop

Sinds medio 2016 loopt een pilot in een aantal supermarkten, waarbij de toepassing van de directe aansprakelijkstelling wordt beproefd in het geval van agressie na het weigeren van de verkoop van alcohol aan minderjarigen. De directe aansprakelijkstelling is vooral bekend van de toepassing bij winkeldieven die op heterdaad betrapt worden en 181 euro moeten betalen voor de indirecte schade die winkeliers lijden. Het personeel van de supermarkten heeft voorafgaand een training gekregen in het weigeren van de verkoop van alcohol aan 18-minners. Elf winkels verdeeld over het land doen mee. Er is sindsdien geen sprake meer geweest van agressie of geweld bij het weigeren van de alcoholverkoop. Het personeel kan hierover nu makkelijker het gesprek aangaan.

Pilot Alcoholmeter

Op 16 januari 2017 is in Rotterdam en Oost-Nederland een pilot met de Alcoholmeter van start gegaan. De Alcoholmeter controleert 24/7 of de drager alcohol heeft gedronken. De pilot heeft tot doel te testen of de Alcoholmeter geschikt is voor toepassing in het strafrecht ter controle op de naleving van het alcoholverbod. Drankmisbruik speelt regelmatig een prominente rol bij geweldscriminaliteit. Tussen de 25% en 50% van de delicten is alcohol gerelateerd. Drankmisbruik veroorzaakt jaarlijks meer dan drie miljard euro aan maatschappelijke schade. Lees meer

Gezamenlijke aanpak heling in Noord-Holland

In Zaandam is op 25 oktober 2016 voor alle gemeenten en basisteams in Noord-Holland een themaochtend gehouden over de bestrijding van heling ten behoeve van de aanpak van high impact crime en ondermijnende criminaliteit. Het Digitaal Opkopers Register doet daarbij goede zaken: veel delicten worden opgelost omdat opkopers de naam en het adres moeten noteren van degene die een tweedehands (gestolen) goed te koop aanbiedt.

Digitaal Opkopers Register verovert Nederland

De opmars van het Digitaal Opkopers Register (DOR) vordert gestaag. Inmiddels zijn in 278 gemeenten opkopers aangesloten op het DOR. In de database van Stopheling zijn 1.119.247 gestolen goederen geregistreerd. In de Top-10 staan fietsen bovenaan.

Colofon

De nieuwsbrief Aanval op HIC is een uitgave van de portefeuille Aanpak High Impact Crimes van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Deze richt zich op de bestrijding van: overvallen, straatroven, woninginbraken, heling en geweldsdelicten. De overheid werkt hierin samen met burgers en het bedrijfsleven.

Aanval op HIC informeert belangstellenden een paar keer per jaar over de activiteiten van de portefeuille Aanpak HIC.